Background Image
Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 6 Previous Page
Basic version Information
Show Menu
Next Page 5 / 6 Previous Page
Page Background

פיתוח וסיוע בהפעלת 162 תכניות

קהילה תומכת:

"קהילה תומכת" ל-000,25 זקנים החיים בביתם,

בסביבתם הטבעית והמוכרת.

הקמת 271 מרכזי יום

מרכז יום לזקן:

המשרתים כ-000,51 זקנים.

שילוב אלפי זקנים בתכניות פעילות

קידום בריאות:

גופנית, הליכה, ייעוץ תרופתי, ספורט עממי והתנדבות.

פיתוח תכניות, שירותים

מניעת אלימות כלפי זקנים:

חומרי הדרכה ופרסומים לזיהוי ומניעה של אלימות,

התעללות והזנחה של זקנים.

פיתוח תכניות לבני משפחה

מטפלים עיקריים:

שהם מטפלים עיקריים.

הקמת מרכז "רעות-אשל" לייעוץ, מידע

ייעוץ והכוונה:

והכוונה לזקנים ולבני משפחותיהם והקמת מאגרי מידע

על שירותים, זכויות, לימודים ואביזרי עזר לזקנים

ולאנשים עם מוגבלויות.

פיתוח תכניות לאנשים עם דמנציה ואלצהיימר

דמנציה:

ובני משפחתם.

ייזום, תכנון, ופיתוח תכניות במסגרת טיפול

טיפול משולב:

משולב לזקן.

פיתוח והפעלת 092 תכניות "בית חם" ל-004,4

בית חם:

זקנים בודדים שאינם פעילים במסגרות קהילתיות אחרות

ב-47 רשויות מקומיות.

פיתוח והפעלת ליווי רוחני בזיקנה בבתי אבות

ליווי רוחני:

והרחבה למסגרות קהילתיות ופיתוח קהילה צומחת.

פיתוח והפעלת תכניות - תיאטרון עדות,

ניצולי שואה:

מועדוני קפה אירופה, צילום בגיל ועוד.

הקמת מרכז גליקמן להשתלמות

השתלמות והדרכה:

והדרכה בתל השומר ובקרית ביאליק,

פיתוח וקיום השתלמויות, קורסים והכשרות לכ-007,2

משתלמים המשתתפים ב-85 קורסים שונים ו-62

ימי השתלמות בשנה.

תכניות לאוכלוסייה הערבית ולבני מיעוטים:

תכנון, פיתוח והטמעה של תכניות קהילתיות, מרכזי יום,

קהילות תומכות ובתים חמים בערים ובכפרים ערבים

וישובי מיעוטים אחרים.

יזום ופיתוח תכניות בתחום התעסוקה והקמת

תעסוקה:

מרכז הון אנושי לקידום תעסוקת מבוגרים ויזמות אישית.

פיתוח תכניות התנדבות לזקנים ובכלל זה

התנדבות:

תכניות בין-דוריות.

הפקה של 05 ספרים, והפקת עשרות

הוצאה לאור:

דפדפות, מדריכים, חוברות הסברה והדרכה

בתחום הזיקנה.

הקמת ספריית סרטים וקלטות הגדולה בארץ

סרטים:

בתחום הזיקנה.

עריכת עשרות מחקרים, מחקרי הערכה

תכנון ומחקר:

וסקרים תומכי פיתוח שירותים בזיקנה.

שירותים ותחומים עיקריים שפותחו עד היום

www.eshelnet.org.il