מעול לנכס | מבט חדש על העלייה בתוחלת החיים | צבי לניר

>> 7 צבי לניר עיקרי הדברים , סומנה העלייה בתוחלת החיים National Intelligence Agency ה- 2012- בדוח שפרסם ב שיקבעו את מצבן של מדינות בעשרים השנים הקרובות. Mega-Trends כאחד מארבעת ה- , הצביעה המועצה הלאומית לכלכלה במשרד ראש הממשלה על הזקנה 2013 בדצמבר כאחד מששת האתגרים החברתיים־כלכליים הגדולים לישראל בעשורים הקרובים. תחזיות אלה מדגישות את הצורך בעיצובה של מדיניות ממשלתית מעודכנת ואפקטיבית. המסמך מצביע על שתי תפיסות ראויות לעדכון עליהן מתבססת המדיניות הממשלתית: (זה שמופיע 1 1 . "גיל הכרונולוגי" בסיס המדידה עליו נשענת המדיניות הקיימת הוא ה בתעודת הזהות). אך מדד זה הוא מוטעה, טעות שהולכת ומתרחבת ככל שעולה תוחלת החיים. ניתן לפגוש באדם בשנות החמישים לחייו, שמבחינה תפקודית ומנטלית הוא כבר זקן. ומנגד, ניתן למצוא אדם בן שמונים ערני ופעיל יותר מזה בן השישים. ההבדלים האינדיבידואליים בין אנשים בעלי גיל כרונולוגי זהה עשויים להיות גדולים. התעלמות מכך, עלולה להיות מטעה מאוד. – מדד משולב שמשקף "גיל התפקודי" מדד מדויק יותר לקביעת מצבו של אדם, הוא ה את תפקודו הגופני, הקוגניטיבי, הנפשי והחברתי של האדם. מדד זה, מאפשר לצפות את תוחלת חייו של אדם ואף לקבוע מה תהיה איכות חייו בתקופת הזקנה. חשוב מכך, בעוד שהגיל הכרונולוגי איננו בר־השפעה, על הגיל התפקודי ניתן להשפיע ולהרחיב בצורה מודעת את הפער שבינו לבין הגיל הכרונולוגי. כלכלנים שבחנו את תופעת העלייה בתוחלת החיים נקטו בגישה הכמותית (התווספותן 2 2 . של שנות חיים). בכך, הם התעלמו מהממדים האיכותיים של העלייה בתוחלת החיים . זוהי התהוותה של תקופת חיים חדשה בחיי האדם ומהמשמעות המחדשת שגלומה בה: תקופת חיים שונה מהזקנה שבאה אחריה, וכן מתקופת הבגרות שלפניה, באיכויותיה ובאופקים החדשים שהיא עתידה לפתוח בפני האדם, המשק והחברה. הגישה שרואה ביציאה לפנסיה כמסמנת את המעבר מתקופת הבגרות לזקנה גורמת לסבל מיותר לאנשים שחווים אותה, מחד גיסא, ולהפסד לכלכלה ולחברה, אשר אינן יודעות כיצד לנצל את הפוטנציאל שגלום בה, מאידך גיסא. בהקשר לכך, עניין מיוחד צריך להיות לנו בממצאים מפתיעים על בני דור ה"בייבי־בום", שבארצות הברית יוצאים עתה לפנסיה במספרים הולכים וגדלים. שכן, רבים מהם מתפקדים, של תקופת החיים החדשה. הם מתגלים כדור חדש של New Doers הלכה למעשה, כ- גמלאים, שונה מקודמיו בתפיסתו את עצמו ובצרכיו המיוחדים. זהו דור שסולד מכל מה שעשוי לקשר אותו עם הזקנה, ושרואה ביציאה לגמלאות הזדמנות לעיצובו של סבב שני של עבודה ושל חיים פעילים ומספקים יותר. רבים מקרב דור זה בוחרים לחזור לעולם העבודה, לאו דווקא לצורך השלמת הכנסה, אלא בעיקר בשל חיפוש אחר משמעות אישית וחברתית מהגמלאים שחוזרים לעולם העבודה עושים 17%- במסגרת שילוב חדש של עבודה ופנאי. כ זאת כיזמים שמקימים עסקים קטנים, או מספקים את שירותיהם כמשתתפים חופשיים ("פרילנסרים"). Health Adjust Life( הגמלאים החדשים מאופיינים בעלייה ב"תוחלת חיים באיכות" אשר מתאפשרת הודות לחזרתם לשוק העבודה, לפיתוח מודעת לאורח ,)Expectancy

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==