מעול לנכס | מבט חדש על העלייה בתוחלת החיים | צבי לניר

10 << מאוכלוסיית המדינות 22%- ומעלה ל 65- יגדל שיעורם של בני ה 2050 האו"ם צופה, שבשנת המפותחות. במילים אחרות, בעולם העשיר יהיה אדם אחד מתוך ארבעה גמלאי וכמעט אחד מתוך עשרה יהיה בן שמונים ומעלה, ככל שגיל הפנסיה יישאר בעינו. אם גיל הפנסיה יעלה, תשתנה התחזית בהתאם. אוכלוסיית המדינות המפותחות מזדקנת במהירות והעולם העני מפגר אחריהן רק בכמה עשרות שנים. התרגלנו לחשוב על התפלגות הגילים באוכלוסייה כעל פירמידה שבתחתיתה הרבה ילדים, אשר הופכת צרה ככל שאנו מגיעים לגילים המתקדמים יותר. עתה, במקום הפירמידה, מספר 2050 עלינו לחשוב בדימויים של מלבן. הצפי הוא, שבארצות המפותחות יעלה בשנת על מספר הילדים עד גיל שש. 65 האנשים מעל גיל בישראל, שיעור הקשישים נמוך בהשוואה למדינות המערב – אך גבוה בהשוואה למדינות . אך בשנת 65- מתושבי המדינה היו בני למעלה מ 4%- , רק כ 1948 אסיה ואפריקה. בשנת תהווה 2030 מכלל האוכלוסייה. על פי תחזיות הלמ"ס, בשנת 10.6%- , הם היוו כבר כ 2013 מכלל אוכלוסיית המדינה. באשר למספר הזקנים, בשנת 14% אוכלוסיית הקשישים בישראל יאמיר מספרם 2030 . הלמ"ס צופה, כי בשנת 65 איש מעל גיל 865,600- חיו בישראל כ 2013 . בקרב אוכלוסיית בני השמונים ומעלה צפוי גידול 70%- - עלייה בשיעור של כ 1,473,700- ל בשיעור דומה: . ההשפעה המצטברת של הארכת 2030 2 בשנת 438,800- ל 2013 בשנת 228,900- מ תוחלת החיים מביאה לגידול משמעותי במשך הזמן שאדם נמצא מחוץ לשוק העבודה וחייב להסתמך על חסכונותיו. על כן, להערכת הכלכלנים, לא תהיה ברירה אלא להעלות , 2014 קשישים בישראל; שנתון סטטיסטי ) מתוך נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בתוך: אשל ומכון ברוקדייל, 2 (כל אתרי האינטרנט http://mashav.jdc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/shnaton-2014.pdf :2015 , מש אב .)2015 המופיעים במסמך זה אוחזרו לאחרונה, באוגוסט

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==