בערוב יום | מירי ורון

- יזהר ס׳ ״מקדמות״ כיצירה מאוחרת מקדם ל״מקדמות״ את ממחיש הדואליות של שירה ומיתוס. המוקדם הוא כו המיתוס של חוויית ההיוולדות והמפגש עם העולם, והמאוחר הוא הביטוי של הלירי זו. חוויה לכאורה זוהי פרוזה, אבל בקריאה מדוקדקת נראה שהאינטנסיביות של הטקסט ותכונותיו המטפוריות מחייבות התייחסות אל הממד הלירי שלו. ה״שירה״ זה בפרק לוכדת את בהווה המיתוס של האישי היוולדות עם מיתוס הבריאה שום בכלל. לא עולם אם קיים, אינו קיים בהווייתו ובתודעתו של המתבונן ככל כו. שמשרע החיים ארוך יותר ורווי יותר כך ־ נעשית משימת בין החיבור התחלה וסוף מפרכת יותר, משום שהיא כרוכה ברדיפה אחרי תעתועי הזיכרון. על של אלה פערים ריחוק ושכחה מגשרת השירה, אשר בעצם מהותה נווננת לגיטימציה למעורפל, למטושטש ולבלתי הגיוני. קרבת השירה ללשון המראות הראשונית מאפשרת לה לגעת במיתוס ולא לדייק בנתוניו. היא גם מאפשרת סמיכות הליטרלי והמטפיסי (ראה במבוא על זה לספר סגנון הגיל המאוחר), משום שאינה מחויבת לרצף סיפורי. זה פתיח מקדם ל״מקדמות״ 1 מעלה לרמת התיאור מה שנתפס בתודעה הבלתי ורבאלית ־ המראה הראשון. כפי או זאת שהגדיר ביאליק ב״גילוי וכיסוי בלשון״ 2 ־ מראות השתייה, מראות התשתית של עולמו כל של הפנימי אדם, לפני בהם שניתנו סימני השפה. הדרך לטוות את המראות הללו בלשון שני אצל שונה היוצרים, ומתוך ההשוואה ביניהם, ניתן ללמוד כך על היא זאת שחוויה חד־פעמית ואינטימית, וכמספר הזיכרונות האנושיים כך מספר הווריאציות עליה. בעוד שמראות השתייה אצל הופיעו ביאליק בשיר ״הברכה״ 3 כריבוי, כרצף קטלוגי של אפשרויות, המקיף מן פרטים ומן הטבע ההוויה האנושית, הרי במקדם ל״מקרמות״ ישנה אל חדירה המרכיב הראשוני, הבודד. בחלקה של זה היצירה מתחולל מעין ניסיון ספרותי של ״פיצוח כאן אין אטום״. של איסוף מרכיבי לשון המראות, אלא של פיצוח התופעה. זהו מראה שתייה אחד שבתהליך בדיקת החלקיק שלו מתחולל ה״פיצוץ״, החדירה הראשונית, הקדומה ביותר של אל העולם תודעת רגע הילד. ה״פיצוץ״ רגע הוא הבריאה, משום היה לא שהעולם קיים לפני שחדר להכרתו של המתבונן. זו תפיסה מתעצמת ומתהדקת סביב של הווייתו האדם הזקן, אשר את תופס עולמו כציור פנימי חמני: בריאת הזה העולם נוצרה עם ביחד בו, הכרתו ואבדן הוא הכרתו אבדן העולם, כבחינת עולם שאינני יודע עליו אינו קיים. שלושת פרקי המקדם ל״מקדמות״ כן, אם הם, בנייה של מחדש תהליך ההיוודעות [85]

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==