בערוב יום | מירי ורון

־ ראב אסתר שירה, יומן פרקי ופרוזה היום בערוב ב שנו תי ה ה מ או ח רו ת יצרה ראב אסתר ב אינ טנ סי ביו ת ע ד רבה. ל או תן שנים יצרה ופרסמה פ חו ת מאשר בשנים גם אלה. מאמרי ביקורת רבים יותר נ כ תבו עלי ה ב שנים 1 הללו. קורות חייה הפו אטיי ם מוכיחים כי היצירה אינה מ ת מ ע ט ת בהכרח עם הגיל, ואינה נופ ל ת ב איכו ת ה בגין התבגרותו של היוצר. ה שימו ש בטקסטי ם כדי שונים לשזור נ תוני ם תמטיי ם מסתמך ע ל גי שתו המחקרית י׳ של לומרנ ץ, 2 הכורך בי טוי ספרותי עם מחזור החיים. הוא מנ סה להבהיר מו שגי ם מרכזיים של הפ סיכו לוגי ה ה ה תפ ת חו תי ת של בגרות וזקנה, כדי תוך הג שתם המ שולב ת ב ת חו מי ספרות ו שירה. ל ט ע מו מע שיר ה מ פג ש שני את הזה הצדדי ם משום ששניהם עוסקים בהוויה האנו שית ובבירורה. האחד בלשון הפסיכולוגיה והאחר בלשון הספרות. אנ שים מ שתמ שי ם בבי טויי ם כגון ״מחזור החיים״, ״ מסלול החיי ם״, ״ טווח החיי ם״ משום שהם מו שגי ם ע תי קי יו מין, ה מצויי ם ברוב היצי רו ת האנו שיו ת. המו שגי ם ה ל לו ממחי שי ם, ל רע ת לומרנץ, את התפיסה ה אחדו תי ת על ועל החיים הטבע. ה מו שג ״מחזור חיים״, ל מ של, ע ל מ חי ל את האדם עו בד ת מן חלק היו תו הט ב ע. ו אכן מרובים הם הדימויים המציגים את מחזור החיים באמצעו ת מטפורה סמל או מהטבע. בין ראשית לאחרית מנוף ־ נוף אל הארץ ה״אני״ בראשית דרכה כו תב ת ע ל ראב אסתר החווי ה ה א רץ־י שר אלי ת של תו כ ה נו ל ד ה ובה צמחה. ״ מראות ה שתיי ה״ שלה נובעי ם מנו ף מקו מי, שורשי, והיא אינה מתארת שום של תהליך פרדה וג עגו עי ם הכרוכים ב״כאב שתי המולדו ת״. 3 מלכתחילה, צבי טו ען הי א לוז, חו פ שי ת מ כ ב לי פ רו סודי ה מ קו ב ל ת, ו מ תר ח ק ת מהאסכולות הג דו לו ת של ז מנ ה: דור בי אלי ק וחבורת שלונ סקי. הי ל דו ת ה מ תו אר ת בשיריה הראשונים מכל חפה תוג ת גלו ת, ערש משירי רוויי ג עגו עי ם ו מנופי ם אירופיים, המוכרים לנ מ עני הספ רו ת העברי ת של דורה. בשירה י שנו ״גי לוי מ צי או ת חד שה. הפרדסים הפורחים, החול הלוהט, האקליפטוסים והצרעות. יונק השיר 4 זו״. מהוויה היעדר הקי שו טיו ת והדבקות ב או תנ טי מ שפי עי ם על הן המראו ת החשופים, הקיציים, הקוצניי ם ע ל והן הסגנון התמצי תי, ההכרחי, המדויק, בו שי ש מ פג ש מ ת חכ ך ומייסר עם הוויית חיים סגפני ת, מסעירה ו מו שכ ת הלב את בע ת ובעונ ה אחת. הקסם הזה שבקשר [39]

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==