בערוב יום | מירי ורון

ח״נ ביאליק, ש״י וא׳ עגנון ־ חלפי יצירות מאוחרות ביצירות מאוחרו ת של ביאליק, חלפי ו עגנון מופי עי ם נו שאים מסוימים, אשר מיו חסי ם ליצירה מאוחרת, יהיה הז׳אנר הנבחר ע ל־י רי היוצר אשר יהיה. עצם הי מצ או תו של יוצר בגיל ה שלי שי יחזיר או תו לנו שא י ל דו תו הקדו מה, ל ה ת בוננו ת ספ קני ת בסובב או תו ולתחו שת התרחקות והינ תקו ת מן העולם, כפי שמופי ע במודל. ח״נ ־ ״אבי״ ביאליק השיר ״אבי״ ח״נ של 1 בי אליק מתוך מחזור ״שירי י תמו ת״, אשר נכ תב , 4391 ב־ כ שנה לפני פ טירת המשורר, שני מ דגי ם אפיוני ם ה מו פי עי ם ב מודל: חזרה ל ת קו פ ת הי ל דו ת כהשתקפות של של מצ בו המחבר בערוב י מיו, ו ה חופ ש שנ טל במחזור זה ל פ רי צ ת קונבנציות עיצוביו ת שלו 2 עצמו. שש־ע שרה השורות הראשונות זה בשיר נכ תבו שנים ספורות קודם לפרסו מו, כשיר עצמאי קצר, את שנ שא השם: ״מוזר היה אורח חיי״. אלה שורות הופי עו ב״כנסת״, ולא 3 צוין לג בי הן דבר ה מ עי ד חלק שהן מ פו א מ ה. השיר פורסם ב של מו תו ב״ מ אזניי ם״ 4 והמשורר הצלי ח לכ לו ל או תו ב הכנו ת ליובל השי שים שלו. נוסח הוא תר צ״ג הנוסח המקורי, הנ מצא בכ תב־יד, ואין כל עדויו ת אחרות הסותרות את ההנחה זה ששיר נכ תב סמוך לפ טי ר תו של המשורר. רב ד מיון לנו שאי השיר ״אבי״ ני תן למצו א ב ש י ר מ ו ק ד ם של בי אלי ק ״אוי מ ל ב בו ק ע ת״. 5 מתוך ה שוו את שני השירים ניתן ל ע מו ד על ה שפ ע ת מ א פייני הגי ל המאו חר על היצירה המאוחרת. השיר ״אוי מל ב בוקעת״ הודפ ס ב״כנסת״ רק ב שנ ת תרצ״ח, אחרי שנ מצ א ב כ ת ב־י ד מן העיזבון. הצירופים הל שוניי ם אשר מו פי עי ם בצורה זהה כ מ ע ט בשיר הקצר מלב ״אוי בוקעת״ ובשיר ״מוזר היה אורח חיי״, אשר שימש פתי חה ל״אבי״, יודג שו בהדפסה שלהלן: אוי מל ב עוד בוקעת אנחה אחת על מחשכי על עולם משואות נצח. רקב חיי זכר כמדקרות מ ח ט י פג ע ־ לבי מכו ת ובלבבי רצח. [22]

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==