בערוב יום | מירי ורון

סגנון הגיל המאוחר עולה נע שי ם המחקרי ם ה מ תיי ח סי ם לגי ל מאו חר חשובי ם ו מ ש מ עו תיי ם ביותר. רוב המחקרים עוסקים בבעיות רפואיו ת וחברתיות, ומיעו טם מתיי חס לנו שא היצירתיות. על אף הד ע ה הרווחת ע ל ה ת מ ע טו ת הכו חו ת היצירתיים זה, בגיל מסתבר מתוך אחר מעקב עבודות מאוחרות, כי יוצרים רבים הפי קו דווקא באחרית ימיהם את מי טב ע בודו תי ה ם ואף פי תחו סגנון מיו חד, האופייני זה. לגי ל אחרים, כמובן, עיי פו וכוחותיהם היצירתיים עם פחתו השנים. ל ט ענ תו, אי אפשר לכרוך באופן גיל שרירותי מאוחר ורדוקציה יצירתית, י ש אלא גם לבחון אפשרות סותרת והפוכה להנ חה זו. לשם הוא הוכחה מנ תח יצירות מאוחרות של טי צי אן, דונ אטלו, רמברנדט, מונה, סזאן ומאטי ס, כולם בתחום ה א מנו ת ה פ ל ס טי ת (שם). בתחום השירה והפרוזה חלו קו ת הד עו ת. סי מון ד ה־ בו בו א ר מ צ ט ט ת את ברנסון בספרה ״בואה של הזיקנה״, 4 האומר, מה כי שאדם כותב גיל אחרי שי שים אך ערכו מ ע ט יותר מתה שנ חלט פע מיי ם באותם עלים... בהתייחסה אל הפרובלמטיקה של היצירתיו ת המאוחרת, היא טו ענ ת, כי סופוקלס, וולטיר, גי תה וויקטור היו הוגו, יוצ אי בכך דו פן עד שיצרו שנותיהם המאוחרות. אצל היא אחרים רואה ביצירה ניסיון מעורר רחמים להילחם בזמן גם שקפא. במקרה הטוב ביותר האמן המבוגר ל עולם יגי ע לא לנ קודה גבוהה יותר ממה שכבר ה שיג בעבר, כיוון שהירידה בכוח הגו פני מ מי ת ה את הרג שות, ל ד ע ת ה. ״ הי ע ל מו תו של ה לי בי דו, היעלמותה של האגרסיביות הביולוגי ת אלה כל ־ מוליכים לכך שהקשי ש י ט ב ע בחרדות גופניו ת, בעייפו ת כללי ת ובאדי שות״. בהמשך היא מחקרה את בודקת יי חודן של יצירות מאוחרות ואת משקלן הסגולי ה מיו חד במהלך חיי 5 היוצר. בובואר עצמה, בניגו ד ל ה שקפ ת ה ה מו קד מת, כתבה באחרית י מי ה כ מה מהי צי רו ת ה מוערכות ביותר, כ מו ״ מוות קל מאוד״, שעניינו י חסיה המורכבים כאדם עם מבוגר אמה הנוטה ל מו ת. מסתבר שהנחות שנראות מו חל טו ת באמצע החיים את מפנו ת מקו מן לאחרות ב הגי ע האדם לערוב היא היום. עצמה מתווד ה על זה בספר רגעי ה״ אמת״ שלה כיוצרת וכאדם דווקא בגיל המאוחר. על שלושה מצבים בחיים היצירתיים ע ל־ פי ה שקפתו של רודולף ארנהיים 6 ניתן לאבחן שלו שה שלבים בחיים היצירתיי ם של האמן כה שתקפו ת של ה תפ ת חו ת התרבות המערבית. בראשונה רואה את ה א מן העולם בהכללה. של זה ב שלב אין חייו בי טוי מו ב ה ק ל עו ב דו ת ה מגוונו ת של ה חווי ה. ב ל שונו של פרויד, או מר ארנהיי ם, ז הו של ה של ב [16]

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==