Table of Contents Table of Contents
Next Page תיקוף | שיטת פייל לטיפול בחולי אלצהיימר | נעמי פייל
Information
Show Menu
Next Page תיקוף | שיטת פייל לטיפול בחולי אלצהיימר | נעמי פייל

 
תוכן העניינים
VIII

פתח דבר
XII

פרק ראשון: מהו תיקוף?
1

ההתחלה
1

אמונות בסיסיות
3

הנחות תאורטיות
4

עקרונות התיקוף
5

הפירמידה של מאסלו על הצרכים האנושיים
6

ההתאוריה של אריק אריקסון על שלבי החיים ומטלותיהם
8

השלב שמעבר לשלמות: מציאת פתרון מול מצב וגטטיבי — לפי פייל
16

הסיבות לחוסר התמצאות: התכחשות לאבדנים פיזיים וחברתיים
17

התבונה שבחוסר ההתמצאות
20

מיהו הזקן חסר ההתמצאות?
24

סיווג אבחנתי
27

הערכה של שיטת התיקוף
30

מטפלים בשיטת התיקוף
33

שחיקה ותחושת כישלון
37

תוצאות של מחקרים
39

התמודדות עם תהליך הזדקנותך שלך
46

תיקוף על קצה המזלג
49

פרק שני: שלבי מציאת פתרון
53

סמלים - כרטיסים אל העבר
53

סמלים אוניברסליים ומשמעותם האפשרית
55

שלב ראשון: חוסר התמצאות
56

שלב שני: חוסר התמצאות בזמן
58

שלב שלישי: תנועה חזרתית
61

שלב רביעי: מצב וגטטיבי
64

פרק שלישי: תיקוף פרטני
67

שלושה שלבים
67

שלב 1: איסוף מידע
67

שלב 2: העריכו מהו השלב של מציאת פתרון
72

שלב 3: פגשו את האדם באופן סדיר, השתמשו בטכניקות תיקוף
72

טכניקות לשלב הראשון: חוסר התמצאות
74

דוגמה לתיקוף בשלב הראשון
46

טכניקות לשלב השני: חוסר התמצאות בזמן
78

דוגמה לתיקוף בשלב השני
80

טכניקות לשלב השלישי: תנועה חזרתית
82

דוגמה לתיקוף בשלב השלישי
84

טכניקות לשלב הרביעי: מצב וגטטיבי
85

דוגמה לתיקוף בשלב הרביעי
86

טעויות אופייניות ותגובות אופייניות
86

פרק רביעי: קבוצות תיקוף
91

שבעה שלבים
91

שלב 1: איסוף מידע
93

שלב 2: בחירת חברי הקבוצה
93

שלב 3: מצאו תפקידים לכל חברי הקבוצה
95

שלב 4: ערבו את הצוות (מכל המחלקות)
96

שלב 5: כללו מוזיקה, שיחה, תנועה ומזון
97

שלב 6: הכנה למפגש
99

שלב 7: המפגש
101

כיצד לנהוג בחברים מאתגרים בקבוצה
103

דוגמה למפגש תיקוף
104

סיום: כשמטפלת בתיקוף עוזבת את הקבוצה או כשחבר קבוצה נפטר
106

עבודה בצד מנחה-עמית או מטפל-עמית
106

פרק חמישי: שיטות אחרות
109

הסחת דעת, הכוונה מחדש ו"השקר הטיפולי"
112

פסיכותרפיה
113

נספח
115

יישום התיקוף ברמה המוסדית
115

טבלאות, טפסים, מבחנים
117

הבדלי התנהגות בין הסובלים מדמנציה בפריצה מוקדמת ובין הסובלים מדמנציה בפריצה מאוחרת
118

הערכת התנהגות הניתנת לצפייה
120

השלב שמעבר לשלמות: מציאת פתרון מול מצב וגטטיבי — לפי פייל
126

היסטוריה וקווי יסוד להתנהגות
128

סיכום מפגש תיקוף פרטני
129

טופס הערכת התקדמות של תיקוף פרטני
130

בחירת חברים לקבוצות תיקוף
131

סיכום מפגש של קבוצת תיקוף
133

נושאים עיקריים והתרחשויות עיקריות:
134

טופס הערכת התקדמות של קבוצת תיקוף
135

הערכת כישורי התיקוף האישיים שלך
136

מטלות שיעורי בית בתיקוף
138

תשובות לבוחן הערכת כישורי התיקוף האישיים שלך
140

ביבליוגרפיה
141

סרטי קולנוע ווידאו מבית היוצר של אדוארד פייל הפקות
143

על המחברת, נעמי פייל
145

כמה מילים על המהדורה החדשה הזאת
146

לקורא
147