Table of Contents Table of Contents
Next Page  XI / 149 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page XI / 149 Previous Page
Page Background

י

117 טבלאות, טפסים, מבחנים הבדלי התנהגות בין הסובלים מדמנציה בפריצה מוקדמת 118 ובין הסובלים מדמנציה בפריצה מאוחרת 120 הערכת התנהגות הניתנת לצפייה 126 השלב שמעבר לשלמות: מציאת פתרון מול מצב וגטטיבי — לפי פייל 128 היסטוריה וקווי יסוד להתנהגות 129 סיכום מפגש תיקוף פרטני 130 טופס הערכת התקדמות של תיקוף פרטני 131 בחירת חברים לקבוצות תיקוף 133 סיכום מפגש של קבוצת תיקוף 134 נושאים עיקריים והתרחשויות עיקריות: 135 טופס הערכת התקדמות של קבוצת תיקוף 136 הערכת כישורי התיקוף האישיים שלך 138 מטלות שיעורי בית בתיקוף 140 תשובות לבוחן הערכת כישורי התיקוף האישיים שלך 141 ביבליוגרפיה 143 סרטי קולנוע ווידאו מבית היוצר של אדוארד פייל הפקות 145 על המחברת, נעמי פייל 146 כמה מילים על המהדורה החדשה הזאת 147 לקורא