Table of Contents Table of Contents
Next Page  X / 149 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page X / 149 Previous Page
Page Background

ט

85 טכניקות לשלב הרביעי: מצב וגטטיבי 86 דוגמה לתיקוף בשלב הרביעי 86 טעויות אופייניות ותגובות אופייניות 91 פרק רביעי: קבוצות תיקוף 91 שבעה שלבים 93 : איסוף מידע 1 שלב 93 : בחירת חברי הקבוצה 2 שלב 95 : מצאו תפקידים לכל חברי הקבוצה 3 שלב 96 : ערבו את הצוות (מכל המחלקות) 4 שלב 97 : כללו מוזיקה, שיחה, תנועה ומזון 5 שלב 99 : הכנה למפגש 6 שלב 101 : המפגש 7 שלב 103 כיצד לנהוג בחברים מאתגרים בקבוצה 104 דוגמה למפגש תיקוף 106 סיום: כשמטפלת בתיקוף עוזבת את הקבוצה או כשחבר קבוצה נפטר 106 עבודה בצד מנחה-עמית או מטפל-עמית 109 פרק חמישי: שיטות אחרות 112 הסחת דעת, הכוונה מחדש ו"השקר הטיפולי" 113 פסיכותרפיה 115 נספח 115 יישום התיקוף ברמה המוסדית