Table of Contents Table of Contents
Next Page  VIII / 149 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page VIII / 149 Previous Page
Page Background

תוכן העניינים

יא פתח דבר 1 פרק ראשון: מהו תיקוף? 1 ההתחלה 3 אמונות בסיסיות 4 הנחות תאורטיות 5 עקרונות התיקוף 6 הפירמידה של מאסלו על הצרכים האנושיים 8 התאוריה של אריק אריקסון על שלבי החיים ומטלותיהם 16 השלב שמעבר לשלמות: מציאת פתרון מול מצב וגטטיבי — לפי פייל 17 הסיבות לחוסר התמצאות: התכחשות לאבדנים פיזיים וחברתיים 20 התבונה שבחוסר ההתמצאות 24 מיהו הזקן חסר ההתמצאות? 27 סיווג אבחנתי 30 הערכה של שיטת התיקוף 33 מטפלים בשיטת התיקוף 37 שחיקה ותחושת כישלון 38 מה יכול התיקוף לעשות