הפוליטקה של הזיקנה | יצחק בריק

חזן חיים הזדקנות בכפו הגלובלי רקע א. הדברים הבאים מיועדים כמה להניח יסודות סוציולוגיים הנחוצים לניתוח הזיקנה בחברה בת־ימינו המכונה לעיתים ׳כפר־גלובלי׳. המושג ׳הכפר הגלובלי׳ טבע אותו מרשל מקלוהאן ,( McLuhan הוא ) 4691 ביטוי להאחדה ההולכת וגוברת של התקשורת ולחשיפה המתרחבת של אזרחי העולם למסריה ובעיקר לערוציה. דימוי הכפר מניח התכווצות של תכנים ומשמעויות, קריסתם של גבולות ומכנה של משותף שפה ביךתרבותית אחת. בניגוד לדור הפלגה התנכ״י, דימוי הכפר הגלובלי איננו ״מגדל בבל״ שלידתו בהיבריס של השאיפה להגיע לשמים ותוצאתו חורבן, אלא יוצא פועל של טכנולוגיית מידע מפותחת המאפשרת הפצה פורצת גבולות אתניים, לאומיים וגיאוגרפיים של סמלים ואיקונים דומיננטיים שמקורם בעיקר במערב ובחרושת התרבות שהוא אלא מייצר. שדימוי הכפר הכלל־עולמי אלא אינו מטפורה שכן שגויה בכפר כהלכתו מכירים יושביו את האחד אל פנים חברו פנים, מעורבים זה זה של בחייו וחוברים לקהילה תרבותית־פוליטית בעלת זהות וישות. של בכפרו מקלוהאן אין מתקיימים תנאים אלה. הדמיון בעולם של התוכן נוצר שוכניו יחס בזכות לא־ראקטיבי לצופנים תרבותיים שהחשיפה אינה אליהם כרוכה בחליפין אף או בהתוודעות בין אישית. זאת ועוד, אף על המרחב הגלובלי על הבנוי שפה תרבותית אחת, לכלל זהות משותפת אין מגיעים. היא לכך ראיה המחלוקות, הסכסוכים ולעתים המלחמו ת הפורצים ברחבי אף על העולם תקשורת ההמונים ובעיקר בין קבוצות תרבותיות בני בין אף או קרובות עם. אותו דווקא אז המאבק חריף ואכזרי במיוחד, כדי אולי לחדד גבולות שהיטשטשו וליטול על חזקה היחידה החברתית כולה. תהליכי גלובליזציה שני כן אם מאיצים סוגי התרחשויות המנוגדים לכאורה זה אך לזה, מזינים את האחד , 1991 ( השני Bauman ניוד ). ואף של מחיקה גבולות בין־אישיים ובין־קבוצתיים לעומת כינון 30

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==