הפוליטקה של הזיקנה | יצחק בריק

רות קלינוב השתתפות האוכלוסייה המבוגרת בשוק העבודה 1 מצב תיאור ומשמערות למדיניות ו. מבוא תהליך הזדקנות האוכלוסייה כלל הוא עולמי. במדינות המפו תחו ת בין היחס האוכלוסייה 56 בגיל + זו לבין שבגיל 64-20 צפוי להיות 0202 ב־ למעלה 03מ* וב־ אחוז 2050 05ל־ קרוב ( אחוז Gruber and 1997 ,Wise .) תחזית המוסד לביטוח לאומי היא, שבישראל יהיה יחס 32 של 0202 ב־ אחוז (בהשוואה 81ל־ 33 ו־ ) 5991 ב־ אחוז ב־ אחוז בעת . 5402 ובעונה אחת מתרחש של תהליך הקדמת גיל הפרישה. לפיכך צפוי גידול באחוז המבוגרים שאינם נמצאים בכוח העבודה, הן בגלל עליית שעורם באוכלוסייה, והן בשל גיל הקדמת הפרישה. תהליכים אלה משותפים לארצות מפותחות רבות, ובגלל המשמעויות הכלכליות והחברתיות שלהם, הצטברה בעשור האחרון באירופה ובאמריקה הצפונית ספרות עשירה החוקרת את התופעה. לא ב א ח נעשה כה עד מחקר שיטתי בנושא, ואנו מביאים במאמר את זה תיאור העובדות הבסיסיות כפי שהן מתקיימות בישראל, ובמקום שהדבר מתבקש, את תוצאותיהם של מחקרים שנערכו במדינות אחרות. בספרות העולמית מוצעים כמה הסברים לירידת גיל הפרישה של גברים. ראשית, יש לציין גורמים האופייניים רק לא לגילים המבוגרים, לכל אלא קבוצות הגיל: פני על חלה בכולן מחצית המאה האחרונה ירידה בהשתתפות גברים בכוח העבודה. הירידה התרכזה בבעלי השכלה נמוכה ובריאות ירודה, שמחויבות המדינה להבטחת הכנסת מינימום מחד גיסא, והקושי הגובר למצוא תעסוקה לקבוצות אלה מאידך גיסא, הוציאו אותם משוק העבודה. במקביל חלה עליית 1. הרשות אדם כוח לתכנון כמשרד העבודה השתתפה במימון המחקר. מר אלברט וקסלר עזר בעיבודים הסטטיסטיים. ד״ר שמואל וגב׳ אמיר יהודית קינג העירו הערותיהם המועילות. לכולם נתונה תודתי. i l l

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==