הזקן הסיעודי | אפרים יאול

כשאין שמים או הדלת את סוגרים בזמן פרגוד או טיפול, כשמדברים על החולה בנוכחות אחרים, ולעתים אף אותו בודקים בחדר האוכל כול? לעיני באחת המעליות בבית־חולים ידוע את ראיתי ההודעה על לדבר ״אין הבאה: חולים במעלית״״. ד פרק - 31 פסקה הסכמה הזקן עם לדבר יש מדעת. בצורה מובנת, לאט, בחדר את לכבד שקט. בקשותיו והעדפותיו לגבי הטיפול המוצע, לשתף אותו בהחלטות למרות זקן כבר שהוא ואפילו יש סיעודי. הזקן את לשתף בהחלטות טיפוליות ולתת לו כל לפני הסבר פרוצדורה של לקיחת דמים, צילומים, הורדה ורחצה. אין להכניס קטטר או לשתן להתקין ללא אינפוזיה הסכמת וזאת החולה, למרות צורך שאין בחתימת או החולה האפוטרופוס. וז0אש .5 בבית־חולים - ונגד ב עד בשיקוליי המקצועיים אני כרופא מתמודד ומתלבט יום יום בשאלה האם - הזקן את להפנות בעת הסיעודי מחלתו לאשפוז בבית־חולים או להשאירו בבית או במחלקה הסיעודית. התשובה נראית, לכאורה, תלוי הכול ברורה: במצבו של הרפואי או הזקן, במילים - אחרות במידת החריפות והחומרה של המחלה שבעקבותיה הורע אך מצבו. אינם הדברים פשוטים. שאם ברור המצב הורע או החריף באופן פתאומי וקיימים סימנים המצביעים על חומרת דופק כמו - המצב מהיר, נשימות לחץ מהירות, דם נמוך, חום כיחלון, גבוה, שתן תפוקת נמוכה, הכרה מעורפלת יש - להעבירו לאשפוז. כך על חולק אין שצריך זקן לאשפז שהידרדר ושבאמצעות טיפול בבית־ ניתן החולים להחזירו למצבו אם נעשה מה אבל הבסיסי. מצבו מידרדר בהדרגה ואולי כבר בעיה אותה בגלל אושפז והמצב לא האם - השתפר נחזור ונאשפזו? ובכלל, האם איננו ביתר לוקים זקנים של אשפוז סיעודיים עקב מורכבות בעיותיהם זמן הדורשות והתעסקות, ועקב הרצון להסיר את מעלינו האחריות? אולי או בבית דווקא במחלקה ניתן הסיעודית לטפל טובה בצורה יותר, המשכית ויעילה, צוות של בעזרתו את המכיר הזקן?

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==