הזקן הסיעודי | אפרים יאול

ממחצית יחיו האנשים את השנים הנותרות כשהם תלויים בחברה הסובבת (משפחה, מטפלים וכיו״ב). כך אם ברור שאריכות החיים הצפויה טומנת של שנים הן בחובה והן פעילות של שנים בין תלות. אנשי ניטש המקצוע עדיין האם - הוויכוח הארכת תוחלת החיים שבאה בעקבות רמת שיפור ההיגיינה והתקדמות הטכנולוגיה הרפואית תורמת להורדה או להעלאה משך של התלות והמוגבלות? פדייס ( 1980 , Fries ) טען שניתן את לדחות מועד של הופעתן המחלות הכרוניות ולדחוס אותן לסוף וכך החיים, את להוריד שנות מספר זאת התלות; על־ידי שינוי בהרגלי החיים. ויטה גם ועמיתים ( 1998 ., V itaetal ) מצאו שמשך התלות והמוגבלות המצטברת יורד ומספר השנים העצמאיות וזאת עולה, כמובן בתנאי שנמצאים בקבוצת סיכון הם נמוך. עקבו 47,1 ו אחר שנים 42 במשך גברים ונשים, שסווגו לשלוש קבוצות סיכון על־פי גורמי הסיכון: עישון, משקל ופעילות גופנית. נמצא שהופעת המוגבלות התאחרה שנים בחמש בקבוצת הסיכון הנמוך לעומת קבוצת הסיכון מה הגבוה. הוא, שברור שככל לגיל יגיע שהזקן יותר מופלג כך יצטמצם מספר השנים העצמאיות והפעילות שלו ויעלה משך שבו הזמן יהיה הזקן תלוי בסביבתו. עד שיוכרע האם הוויכוח חיים תוחלת ארוכה או מעלה את מורידה מצבי התלות, תיאלץ החברה הישראלית ובמיוחד דור זה או הביניים ״דור הקרוי הסנדוויץ׳״ - גילאי 60-40 , וחלקם אף ,56 לגיל מעבר שמעליהם הורים ומתחתם ילדים ונכדים - על לשאת את שכמו הטיפול המתמשך בהורים זקנים שישרדו לאורך (גם שנים כתוצאה מהרפואה המודרנית), כפי שנהגו בטיפול בילדיהם עד התבגרותם ואף לכך. מעבר אוכלוסיית הזקנים בישראל נאמדת ו%0 בכ־ מכלל האוכלוסייה, אחוז הנחשב נמוך בהשוואה לאוכלוסיית מערב או אירופה ארצות הברית. מאידך גיסא, אוכלוסיית הזקנים בישראל מזדקנת בקצב יותר מואץ מאשר במערב או אירופה בארצות אנו ולכן הברית צפויים יותר רב למספר של 57ה־ בני מזדקנים, ומעלה המהווים %54 כיום מכלל 08ה־ ובני הזקנים, ומעלה - כיום המהווים כחמישית. בעשר השנים %23 של גידול צפוי הבאות %84 ושל שנה 57 בני בקרב 08 בני בקרב שנה.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==