הזקן הסיעודי | אפרים יאול

א: רק9 1 ן מבוא 0א .1 יד מיו לוגי ה - נתונים ו מס רי ם9 בחמישים השנה האחרונות התארכה תוחלת החיים בישראל בשמונה שנים נוספות. בשנות החמישים הייתה תוחלת החיים הממוצעת 07 בלידה כיום שנה. עומדת תוחלת החיים הממוצעת ו־ לגבר שנה 67 - שנה 87 על בלידה שנה 5.97 לאישה. 56 לגיל נגיע אם תוחלת החיים הממוצעת שנים ו 6 היא לגבר הצפויה נוספות, ולאישה - 18 שנים. משך ,58 לגיל כשנגיע השנים הצפוי בממוצע שנים 7 הוא לגבר נוספות, ולאישה 8 אך שנים. תוחלת כל אינה החיים הסיפור. אנו רוצים חיים אילו לדעת לנו צפויים בשנים הנוספות טיבה מה הללו? ואיכותה של תוספת שלה החיים זכינו? במילים האם אחרות, העלייה בתוחלת החיים תביא יותר רבות לשנים של מוגבלויות ותלות או שאנו צפויים של לשנים עצמאות תוך דחיסת התלות לשנה האחרונה? רק לא שבו מצב נוצר המוות את מהווה נקודת אותה גם אלא הסיום שבה נקודה של בריאותו הפרט הוא שבה לרמה עד מידרדרת את מאבד עצמאותו התפקודית ונעשה תלוי באחרים. חשיבות של החיזוי תוחלת החיים הפעילה (התפקודית) אינה פחותה מחשיבות של החיזוי ( המוות 2002 , Fries .) כץ ועמיתים ( 1983 ., Katz et al ) את טבעו המונחים: ״תוחלת חיים פעילה״ ו״תוחלת חיים תלותית" ( active life expectancy; dependent life expectancy .) הם בדקו ומצאו את בין היחס מספר מול תלות של השנים מספר של השנים עצמאות בכל ומין גיל קבוצת באוכלוסייה שנה 56 גיל שמעל החיה בקהילה. מהטבלה מסתמנת מגמה שבקבוצת שנים 56 גילאי ומעלה, מעל מחצית האנשים יחיו את השנים תוך הנותרות עצמאות; אך בקבוצת 58 גילאי ומעלה יותר 10

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==