Table of Contents Table of Contents
Next Page טיפול בדמנציה בטכניקות תיקוף | ויקי דה קלרק-רובין
Information
Show Menu
Next Page טיפול בדמנציה בטכניקות תיקוף | ויקי דה קלרק-רובין

 
תוכן העניינים
IV

על המחברת
VI

תודה
VI

מן הביקורת על "טיפול בדמנציה בטכניקות תיקוף"
VIII

פתח דבר
X

הקדמה
XII

חלק ראשון: להבין מה קורה לאדם זקן מאוד וחסר התמצאות
1

אלצהיימר, דמנציה, חוסר התמצאות - מה יש בשם?
1

כשזה קורה במשפחה שלך
7

עקרונות התיקוף: כלים לחשיבה אחרת
9

מהי משמעות ההתנהגויות של זקנים מאוד חסרי התמצאות?
16

מציאת פתרון: המשימות בשלב החיים האחרון
20

סיכום
25

חלק שני: כיצד לתקשר עם יקירכם חסר ההתמצאות
27

מצאו את המיקוד הפנימי
27

התבוננו
28

מצאו את המרחק המתאים
29

הפגינו אמפתיה
30

השתמשו בטכניקות מילוליות ולא-מילוליות מתאימות
30

סיימו את השיחה בנימה חיובית
39

נקודות כלליות לגבי שימוש בטכניקות תיקוף
40

חלק שלישי: כיצד פועלת שיטת התיקוף במצבים אמיתיים בחיי המשפחה
43

הכנה מנטלית
43

התבוננות
44

דוריס ואִמה: התמודדות עם חזרתיות
45

ג'ון אלן ואשתו ג'ואן: כשהעבר הופך להווה
47

ננסי ואמה: כניסה אל עולמה של האם
50

גב' פרצ'ל ואִמה: כיבוד מבוגרים
53

ג'יל וסבתה: לעזור לצעירים לתקשר
55

מקס ואמו "המחכה לג'וני": לקבל אותה כפי שהיא
58

אמילי ובעלה סמואל: כשלא מזהים אותָך
61

הלן ואחותה מריל: רוצה ללכת הביתה עכשיו!
64

שרה ואִמה: שקר והעמדת פנים
68

לואיז וטום: לאבד את בעלך
71

מחשבות לסיום
74

נספחים
77

נספח 1: קבוצת תמיכה למשפחות
79

נספח 2: סיכום שיטת תיקוף בעבור בני משפחה מטפלים
85

נספח 3: תרגילים למציאת המיקוד הפנימי
89

ביבליוגרפיה
91