Table of Contents Table of Contents
Next Page  ט / 93 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page ט / 93 Previous Page
Page Background

פתח דבר

"טיפול בדמנציה בטכניקות תיקוף" הוא הספר השני היוצא לאור בעברית שעניינו הטיפול

במחלת אלצהיימר בשיטה שפותחה על ידי נעמי פייל. כפי שצוין בספר הראשון, שיטת

לעבוד

1963

התיקוף פותחה על ידי נעמי פייל עובדת סוציאלית קלינית, שהתחילה בשנת

ומעלה שסבלו מהפרעות בהתמצאות בדרגות שונות.

80

עם בני

התיקוף על פי נעמי פייל הוא "להכיר ברגשותיו של אדם ולומר לו שהם נכונים.

בשיטת התיקוף משתמשים באמפתיה כדי לכוון את הלב למציאות הפנימית של הזקן חסר

ההתמצאות ולהסתגל אליה."

שיטת התיקוף משלבת גישה חיובית ואוהדת לזקנים החולים עם טכניקות נוספות

לשפר את מצבם. הטיפול בחולי אלצהיימר בשיטה זו יכול להיעשות בבית או במוסד,

והוא מתאים לחברה המעודדת הזדקנות בקהילה ופועלת ללא ליאות לשפר את התקשורת

בין מטפלים ומטופלים.

בספר זה, מסבירה המחברת ויקי דה קלרק-רובין העומדת בראש המכון האירופי

להכשרת מטפלים בתיקוף, איך להבין את מה שקורה לזקנים חסרי התמצאות, איך לפתח

את התקשורת אתם, באילו טכניקות להשתמש ומדוע חשוב להקפיד להפגין אמפתיה

לחולים. בחלקו השלישי של הכרך הזה מדגימה המחברת איך פועלת שיטת התיקוף במצבים

אמתיים בחיי המשפחה.

עם פרסום הספר השני בסדרת ספרי התיקוף, אשל גאה להמשיך לקדם את הטמעת

מקומות ברחבי

30,000-

השיטה המקורית לטיפול בחולי אלצהיימר בישראל. אנו מצטרפים ל

ארצות הברית, קנדה, אירופה ואוסטרליה העובדים על פי שיטה זו. מחלת האלצהיימר מוגדרת

כבר על ידי אנשי מקצוע ובפרסומים שונים בעולם כמגיפה. השיטה המוצגת כאן אינה

שוללת שיטות ותפיסות טיפול אחרות והיא משקפת היטב את המאמץ של אשל ושותפיה

לקדם כל תכנית שנועדה להקל על אלפי החולים ועל בני משפחותיהם.

יוסי היימן

מנכ"ל אשל