Table of Contents Table of Contents
Next Page  ג / 93 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page ג / 93 Previous Page
Page Background

תוכן העניינים

ה על המחברת ה תודה ז מן הביקורת על "טיפול בדמנציה בטכניקות תיקוף" ט פתח דבר יא הקדמה 1 חלק ראשון: להבין מה קורה לאדם זקן מאוד וחסר התמצאות 1 . אלצהיימר, דמנציה, חוסר התמצאות — מה יש בשם? 1 7 . כשזה קורה במשפחה שלך 2 9 . עקרונות התיקוף: כלים לחשיבה אחרת 3 16 . מהי משמעות ההתנהגויות של זקנים מאוד חסרי התמצאות? 4 20 . מציאת פתרון: המשימות בשלב החיים האחרון 5 25 . סיכום 6 27 חלק שני: כיצד לתקשר עם יקירכם חסר ההתמצאות 27 . מצאו את המיקוד הפנימי 1 28 . התבוננו 2 29 . מצאו את המרחק המתאים 3 30 . הפגינו אמפתיה 4 30 . השתמשו בטכניקות מילוליות ולא-מילוליות מתאימות 5 39 . סיימו את השיחה בנימה חיובית 6