פסיכוגריאטריה | פרקים נבחרים | ירמיהו הייניק וצבי דוולצקי

532 פרק 02: היבטים משפטיים בפסיכוגריאטריה כשרות משפטית ואפוטרופסות המעטפת הבסיסית של חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות וחזקת הכשרות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות התשכ"ב-2691 הוא חוק כללי ובסיסי, העוסק בכשרותם המשפטית של כלל תושבי ישראל הכפופים למערכת המשפט בישראל. החוק קובע מספר עקרונות יסוד בסיסיים, החולשים על כלל עולמות התוכן המשפטיים. לענייננו, החוק קובע ככלל, כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו" (ס' 1 לחוק). יתרה מכך, החוק קובע, כי "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט" (ס' 2 לחוק). ההשלכות של עקרונות אלה ביחס לאוכלוסיית הזקנים היא קריטית, שכן מעקרונות יסוד אלה נובע, שכל אדם בגיר בישראל (מעל גיל 81, כאמור בס' 3 לחוק), ללא קשר לגילו (כלומר, גם אם הוא בן 711), ללא קשר למצבו הרפואי (כלומר, גם אם הוא חולה אלצהיימר או פרקינסון) וללא קשר לבריאותו הנפשית (כלומר, גם אם הוא סובל מסכיזופרניה או דפרסיה) – נחשב ככשיר מבחינה משפטית, אלא אם כן בית משפט פסק אחרת. כלומר, יש לכבד את רצונותיו. המסמכים המשפטיים שאותם הוא מכין ולהם הוא מתחייב תקפים ואסור לכפות עליו טיפול רפואי או התערבות אחרת ללא הסכמתו. נקודת מוצא זו מכונה "חזקת הכשרות:" אדם בגיר נחשב ככשיר, וכדי לשלול ממנו מעמד זה חובה לנקוט בהליך משפטי בנדון. גילו, היותו סובל ממחלה או ממוגבלות, או אפילו היותו נוטה למות, לא שוללים ממנו באופן אוטומטי את מעמדו כאדם כשיר מבחינה משפטית (וזאת בהיעדר הכרעה שיפוטית אחרת). עם זאת, לצד חזקת הכשרות, החוק מכיר במצבים שבהם בית משפט מוסמך למנות אפוטרופוס לאדם מבוגר, דהיינו להגביל או אף לשלול את כשרותו. סעיף 33 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות מפרט שתי עילות שונות, שבהן ניתן לפנות בנדון לבית המשפט: האחת – כאשר מדובר ב"פסולי דין" (ס' 33 [א] [3]); השנייה – כאשר מדובר ב"אדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לענייניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו" (ס' 33 [א] [4]). החוק ממשיך ומפרט בסעיף 8 לחוק, כי "פסול דין" הוא אדם ש"... מחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט... ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול דין" (ס' 8 לחוק). כדי להשלים את התמונה נציין, כי בתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדרי הדין וביצוע), התש"ל-0791, נקבע (בתקנה 5 [ב]), כי מקום שמבקשים להכריז על אדם כ"פסול דין" חובה לצרף לבקשה "תעודת רופא." כאן כמובן ממלאת הפסיכוגריאטריה תפקיד קריטי, שכן פסיכוגריאטרים הם מי שבמקרים רבים מבקשים מהם למלא תעודות רפואיות התומכות בקביעה, שזקן או זקנה הם "פסולי דין."

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==