הזקן והמשפחה | סוגיות מרכזיות ביחסים רב דוריים | יצחק בריק ואריאלה לבנשטיין

קובעי המדיניותהחברתיתברחבי העולםמודעים יותר ויותר למהפכה הדמוגרפיתהמתחוללתבשניםהאחרונות. האוכלוסייהמזדקנתוהולכת, תוחלת החיים ממשיכה לעלות בקצב מהיר, מספר הילדים קטן, כוח העבודהמצטמצםויחסי התלותבין האוכלוסייההפעילהבשוקהעבודה לבין אלהשאינםעובדיםמתעצמים וגדלים. "הזקן והמשפחה" נוגע בכל הסוגיות המרכזיות בתחום הזיקנה, תוך הצגת גישות רב-תחומיות. הספר מכוון זרקור על הזקן והמשפחה תוך הצגתמגוון של נקודותמבט. כותבי הפרקיםהשוניםהםחוקרים ואנשי אקדמיה בעלי ידע ומומחיות בתחומם. המאמרים והנושאים המרכזיים הנדונים בהם מביאים לקורא תמונה רחבת יריעה על הזקן ומשפחתו ומציבים אתגר לדיון ולדיאלוג עתידי בין מעצבי המדיניות, חוקרים ומטפלים. הספר מיועד לקובעי מדיניות, לחוקרים, לסטודנטים, לאנשי מקצוע ולציבור הרחב. מנכ"ל אשל, האגודה לתכנון פרופ' יצחק בריק, עורכי הספר הם ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, ג'וינט ישראל ומרצה בחוג ראש ופרופ' אריאלה לבנשטיין, לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, המרכז לחקר ולימוד הזיקנה, הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות, אוניברסיטתחיפה, ראשהחוג למינהל ולמערכות בריאות וראשתחום מחקר והוראהבמכללההאקדמית יזרעאל ע"שמקסשטרן.   מסת"ב638212 ISBN: 978-965-7073-56-8 www.eshelnet.org.il

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==