אנשי הלימבו | חיים חזן

70 | אנשי הלימבו עובדי שטח והצוות המרכזי - ובראשם שני עמדו צוות ראשי שווי דרג. כאשר נוצרה משרה צוות ראש של חדשה אזורי, נבחר לתפקיד מי שהיה המפקח במרכז מראשית ימיו. היה כך משום צורך למצוא מפקח מחליף למרכז, ולאחר תהליך בחירה נכנס ארוך לתפקידו מפקח חדש. קשה לעסוק באישיותו אדם של במסגרת דיון סוציולוגי, אולם ההבדלים האישיים שני בין המפקחים היו הבסיס לגישתו מהם אחד כל של למרכז ולתגובות שעוררו. המפקח הראשון בן היה שלושים ואחת, עובד סוציאלי מוסמך לו היה שלא שכמעט ניסיון מחוץ למרכז. מחליפו, שנכנס לתפקידו החל באמצע ינואר איש היה , 5791 בן עסקים שישים וארבע שפרש לגמלאות, חסר הכשרה כעובד סוציאלי כי אם בעבר עסק בעבודה קהילתית. היו ביניהם ניגודים אך רבים, הניגוד המשמעותי היה ביותר בין אולי על הדגש וסדר ארגון מצד המפקח השני לבין מדיניות המעורבות וחוסר־ הרשמיות של קודמו. השלכותיו של ניגוד זה יתבררו כאשר את אתאר ניהול המרכז ביתר פירוט. ניהול המרכז טעם אין את לנתח המרכז ושל כוח של כזירה סמכות מבלי מול לעמתו של מודל המרכז כסביבה ה״דואגת״ לקשישים, מתוך גישה החושפת מאפיינים לא אם שונים, סותרים. בהשוואה כזו לידי באות ביטוי התכונות הייחודיות של המרכז ומוצעת גישה כיצד להתייחס לשוני בהתנהגותם של קשישים במערכות שונות. החלופה המתבקשת בית הוא יום למרכז אבות, והשוואה אכן זו תועלה מפעם לפעם." העובדה אינו שהמרכז סביבה כוללנית המקפלת כל את בתוכה היבטי החיים ומספקת שירות כולל ומקיף לכל אורך היום, את מגבילה של תלותם המשתתפים בשירותי הם המרכז. עשויים לבחור להשתמש במרכז כבית זול, תמחוי כמקום לבילוי שעות הפנאי, אחד לא אף או שניהם הם מהם. עשויים להגיע עת בכל אליו על שעולה והם רוחם יוצרים את האיזון האישי בין שלהם כמות הזמן ומידת המעורבות שהם משקיעים במרכז שהם אלה לבין מקדישים לחייהם הפרטיים אף על לו. מחוצה שקיימים בהחלט מצד לחצים הצוות ומצד המשתתפים חלק ליטול בפעילויות רבות ככל האפשר, ההחלטה עדיין נותרת בידי ואין הפרט כל זה בעניין כפייה. יתרה מזאת, כיוון שהנוכחות אינה במקום סרירה, המשתתפים אינם נדרשים להתחייב להתאים את עצמם יום לסדר שהצוות קובע בעבורם, ולמעשה גם אי־אפשר זאת לבקש גם מהם. “ הרקע לצורך השוואה זו שאוב משלושה מקורות עיקריים: (א) היכרות עם מסוימת הבעיות הנוגעות לבתי של האבות המועצה: (ב) ספרות רלוונטית העוסקת במאפיינים של מוסדות כוללניים ושל בכלל בתי אבות (, בפרט Bennet, 1963; Goffman, 1961; Edgerton, 1963-4; Rosengren & Lefton 1964 , 1969 ; Strauss et al., 1963; Sykes, 1966; Townsend (ג) ); מחקר המבוסס על שדה עבודת שנעשתה כבית אבות בישראל ( 1973-1972 ) בהנחייתם דשן ש׳ ד״ר של ופרופ׳ ר׳ שפירא ,( Hazan 1992 .)

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==