אנשי הלימבו | חיים חזן

18 | אנשי הלימבו התפוררות המרכז, שנועד לשרת יהודים מצפון־מזרח לונדון ולטפל בצורכיהם, רוב את מגיים מניין משתתפיו מקרב האוכלוסייה היהודית של רובע מארלסדן בלונדון. זהו מיזוג כמה של רבעים מטרופוליטניים לשעבר, 5691 ב־ שנעשה במסגרת יישום חוק השלטון המקומי 3691 ב־ שנחקק ושעניינו היה ארגוךמחדש של הממשל המקומי באזור לונדון. אוכלוסייתו(בזמן עריכת המחקר) מנתה 219,240 על נפש של שטח 19,481 קילומטרים רבועים. הרובע, כיחידה קלט אזורית, של רב מספר מהגרים, את שתפסו המשרות ואת מקומות המגורים שפינתה האוכלוסייה המזדקנת או אלה שפינו שעברו למקומות כך אחרים. נוצרה קהילה מרובת גזעים וקבוצות אתניות, היוו שבה היהודים את המיעוט הגדול ביותר, 30,360 בני־אדם (הנתונים נכונים 2). 1791 לשנת מתחילת המאה העשרים ועד שנות החמישים המוקדמות גדלה האוכלוסייה היהודית ברובע בעוד שהאוכלוסייה הכללית התמעטה במהירות (מ־ 389,000 ל* 1091 ב־ 265,000 ). 1591 ב־ לקראת שנות השישים ומאוחר יותר זו מגמה נעצרה, וכתוצאה מתהליכי הגירה קטנה והלכה האוכלוסייה היהודית, ומבנה הגיל והמאפיינים החברתיים־ כלכליים שלה השתנו. פירמידת האוכלוסייה היהודית מגלה, שמעטים מצאצאיהם אלו של 45 שגילם ומעלה נותרו ברובע לאחר נישואיהם, כיוון שניכר תת־ייצוג של בולט גילאי 25-24 . התוצאה - הייתה אוכלוסייה מזדקנת. גיל חציק האוכלוסייה היהודית 24 היה שנים, 6 כלומר של לזה מעל שנים האוכלוסייה הכללית, 63 שהיה בשל שנים. הזדקנות זו, הייתה באוכלוסייה היהודית הטיה לטובת המגדר 3 הנשי. כיוון שמטרת אינה זה מחקר ניתוח דמוגרפי של האוכלוסייה היהודית הכוללת של מארלסדן, יוגבל הדיון להשפעה שיש לכמה מגמות ותהליכים כלליים המתבטאים בהרכב אוכלוסיית המרכז. המאפיינים הנוכחיים של אלה אנשים מהווים אפוא נקודת מוצא לחקירה ביוגרפית ובמיוחד לבחינה של השלב האחרון במחזור חייהם. ישנן שלוש קבוצות של גורמים המשותפים לחייהם של אנשים אלה, שניתן לראותן כקווים העיקריים שעליהם מושתתות הביוגרפיות האישיות שלהם, ומשום אנו כך יכולים לאמץ נקודת מבט מוכללת על עברם. הקבוצה הראשונה נוגעת לשינויים במשפחה, השנייה עוסקת במצבם החברתי־כלכלי, והשלישית במקומם בתוך הקהילה היהודית, בכל בעיקר הקשור למעורבותם בפעילויות של מועצת כל 2 הנתונים המתייחסים לאוכלוסייה היהודית של הכללית מארלסדן מבוססים על Jews in an Ineer London Borough , מאת Harvey A. Kosim & Nigel Grizzard , כהוצאת היחידה למחקר סטטיסטי וגאוגרפי של ^ London Committee of the British Jews מרס , 1975 . 3 .41 עמ׳ שם,

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==