אנשי הלימבו | חיים חזן

החייס במצב הלימבו רוב עבור המשתתפים, הכניסה למרכז משמעה רק אינה התחלה אבן אלא חדשה, דרך במסלול שבו החלו ללכת בשנים האחרונות. התקופה שלפני המרכז חיונית להבנת המציאות השוררת במרכז ולפיכך יש להקדיש לב תשומת מיוחדת לבחינתה. לגבי של דידה אוכלוסיית 1 המרכז, ההזדקנות פרק היא במחזור החיים ששולטים שני בו גורמים השזורים זה בזה. הראשון הוא הופעתם של שינויים הדרגתיים מסוימים במצבם הגופני והשכלי, ועמם משברים אישיים בלתי נמנעים, מוות כגון במשפחה, וכן מחלה הלאה. הוא השני עם המפגש סביבה חברתית המספקת להם צרכים כסיסיים בעת ובה אחדים מרחיקה מכל אותם מעורבות חברתית משמעותית. של זה צירוף מצוקה אישית והתרוששות חברתית ניתן לא שבו מצב מציג להעלות על הדעת שיקום כלשהו של ולא העבר, שום תיתכן התקדמות לקראת מטרות חדשות. חשיפת הפנים מצב של השונות זה לימבו ובחינת ההשלכות הקיומיות שיש להשפעתו על האנשים הנכנסים את יהוו למרכז נושאו של הפרק הנוכחי. מהלך הדיון העיקרי, ולפיכך גם מבנה תתי־הפרק הבאים, על מבוסס ההנחה שניתן לאפיין את תהליך ההזדקנות כחוסר התאמה יסודי כמה בין היבטים של ההגדרה החברתית של זקנים ושל מקומם בחברה לבין החוויה הממשית של הידרדרות בלתי פוסקת בשנות החיים המאוחרות. חוסר התאמה הוא זה המקור העיקרי לכמה שינויים משמעותיים בפרספקטיבות של הזמן הקשישים, והוא מצריך בחינה דיאכרונית ובחינה סינכרונית. את מצבי החיים שלפני הכניסה ניתן למרכז לחלק לארבעה תחומי שגם עניין את מתווים מבנה הפרק הזה. הראשון עוסק בהיסטוריה החברתית־כלכלית של המשתתפים, מילדותם ועד לתקופה טרם של הצטרפותם למרכז. יבוא מכן לאחר של תיאור קשיי היום־יום הנובעים מן המחלות ה ומן קזכול. תת־הפרק השלישי ידון בעמדות חברתיות כלליות שהקשישים נתקלים בהן. בתת־הפרק אל נגיע הרביעי תהליך קבלת ההחלטות, המביא דבר של בסופו לכניסה למרכז. אני 1 את מגביל הטיעון לאוכלוסיית אף על המרכז שאין ספק כמעט בלבי שמאפיינים אלה נכונים לגבי אוכלוסיות קשישים רבות אחרות בחכרה שלנו. 17

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==