אנשי הלימבו | חיים חזן

168 | אנשי הלימבו ולבסוף. . 521 ( ליץ׳ Leach, 1966, p ) ובארנם ( 1971 , Bames ) שני הגדירו מרכיבים החוזרים על עצמם בהמשגות הזמן. כרוך באחד מושג האל־חזור, השינוי הכיווני, ובאחר - מושג החזרה, מחזורי האירועים. השתנותו של הרכב הזמן במרכז תלויה בדגש על המושם המרכיב החזרתי. ההיבט הבלתי של הפיך הזמן נמחק בצורה הכרתית. לעומת זאת, ואולי דבר זה אין רגיל, דפוס של זה חזרתי האירועים אינו נחשב למחזורי. יחידות הזמן הנפרדות שום פני על נעות אינן אלא רצף, מהוות יחידות עצמאיות. מטפורת המטוטלת או החץ (ולא היא המעגל) ייצוג של הולם הזמן אליבא דהמרכז. התנועה מפרספקטיבת הזמן האנומי והלא מתואם המאפיינת מצב את הלימבו, לעולם הזמן של השלם המרכז, כרוכה יותר בהרבה מאשר בשינוי בלבד בהרכב האירועים. שינוי יסודי בהתייחסויות, בערכים ובהשקפת מונח העולם ביסודה של ההמשגה החדשה. המרכז מציג חד ניגוד לערכים ולדרכים הנהוגים בעולם שבחוץ, ובתוכנו ובמבנהו הוא מייצג מציאות חברתית בת חלופית קיימא. טיבם של החזרתי האירועים, שאליו נלווים שינוי מילולי פני של יותר מפורש העבר ומחיקה של העתיד, יוצרים יחד שבו זמן של חדש הרכב השינוי נעצר וההתקדמות והתכנון נמחקים: ובכל זאת, אנשים את מוצאים עצמם עושים דברים בעלי משמעות ותכלית זירה בתוך חברתית מתוכנתת ומוגדרת היטב. הסביבה החסינה בפני אינה שינויים על קופאת שמריה, אינה גם והיא חסרת או מטרה ללא אנומית. של תמיכתה מערכת אמונות בעל־טבעי שום ובלי פנייה לכוחות חיצוניים, באי המרכז דרך יצרו של חדשה תגובה למגוון של שלם צרימות ואי־בהירויות קיומיות שנחשבות בדרך־כלל לנוקשות ולבלתי נמנעות. של עולמם המשתתפים - כתופעה חברתית יותר מאשר כסוגיה סוציולוגית, מן כמה על תיגר קורא הדימויים החברתיים הרווחים של קשישים. הוא מעמיד בסימן את שאלה חוסר הגמישות המיוחס לקשישים, את חוסר יכולתם לכאורה את לשנות סביבתם ואת תנאי ואת קיומם, הסברה מן שהפרדה הלא־קשישים וחוסר מעורבות עמם פוגעים בשביעות הרצון ובנחת שחשים אנשים בשנות חייהם המאוחרות. ההשלכה האפשרית של אלה ממצאים (בהנחה שכל מקרה נבחן לגופו לפי תנאיו על שלו) המדיניות החברתית, על ארגון שירותי ועל הרווחה עבודת הקהילה עשויות להיות מרחיקות ואני לכת, מותירם לשיקול של דעתם הקוראים. הערות מתודולוגיות בחקר היה היום מרכז ברור צורך כמה עד לכלול חיי את שהתאפשר המשתתפים בעולם שבחוץ. התפתיתי אחר לעקוב הסתעפויותיהם של יחסים מחוץ - למרכז כגון רשתות משפחתיות, יחסים בתוך הקהילה, הזדהות מעמדית, זיקות דתיות, יחסים עם שכנים, ידידים וכר. בעיקרון, היו כולם עשויים להיות רלוונטיים לקו

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==