אנשי הלימבו | חיים חזן

- מסקנות: עולם של הזמן המרכז פרספקטיבה תאורטית ניסוח תאוריות אנתרופולוגיות על פרספקטיבת ועל הזמן סכמות חישוב הזמן נמצא עדיין בשלב הפורמטיבי שלו. המחקר הביךתרבותי לא אפילו קיבל וגם שם עדיין Maxwell, 1972, pp. 8-) אסכולות על מחשבה קמו טרם הנושא בתוך הדיסציפלינה .(47 תכונות הזמן הטבועות בעולם החברתי של המשתתפים מציגות של מגוון שאלות סוציולוגיות, התובעות לב תשומת מיוחדת: זאת נוכח בעיקר הסברה שברצוני להעלות, כי ממד בחינת הזמן של בחייהם בני־אדם מספקת תמיד רמזים חשובים על השקפת עולמם ודפוסי התנהגותם. 1 בין החד הניגוד המרכז לבין העולם שבחוץ כך על מצביע שקהילת המשתתפים פועלת כמציאות בת חלופית הן קיימא לניסיון והן העבר לנסיבות החיצוניות של ההווה. העולם החברתי של המרכז מציע למשתתף המתחיל פתרון טוטלי לבעיותיו הקיומיות. פרספקטיבת הזמן החרותה בעולם־שכנגר גם היא הזה מקפת, זה במובן שכל מרכיביה עולים בקנה והיא אחד, גם מייצגת מערכת של שלמה סידור־מחדש של עולם של הזמן האדם. . 411( רות Roth, 1963, p ) אומר, ש״אם רוצים להחיל ניתוח לוח של זמנים על של חייו כל אדם, חייבים אדם שכל להבין לפי פועל מספר לוחות זמנים בעת ובעונה אבל אחת״, ייתכן שלוחות הזמנים הנפרדים לכאורה נובעים מהשקפת עולם אחת, עקיבה מכל למדי. מקום, במצב שלפני הכניסה למרכז, כפי שהוא מתואר בפרק הראשון, עמדו הקשישים בפני חסר זמן עולם התאמה הנובע משתי מציאויות שאינן - לזו זו תואמות עולם הלא־קשישים לעומת מצבם של האמתי הקשישים. כך משום היווה המרכז זמן חוויית שהייתה כוללנית ושלמה כמו המערכת החברתית שהיא חלק ממנה. נקודת מוצא סבירה אנליטית היא את למנות מרכיבי עולם של הזמן תוך המרכז, ו 26

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==