אנשי הלימבו | חיים חזן

מבוא: הופעתו של גוו ם הזמן המחקר שעליו זה ספר מתבסס נערך יום במרכז (״המרכז״) לקשישים יהודים ברובע של לונדון. עם שלי המפגש העולם החברתי של חברי הזה המוסד (״המשתתפים״, כפי את שכינו עצמם וכפי שכינו אותם חברי עורר הצוות) של שלם מערך שאלות סוציולוגיות, אולם בהדרגה חדרה להכרתי החשיבות העליונה של עיסוקם המתמיד בהתמודדות עם אף על הזמן. זו שתגלית נחשפה בשלב מאוחר של למדי עבודת היא השדה, הייתה, במובנים רבים, המשך מתבקש לפרספקטיבות עוד שגיבשתי על לכן קודם המציאות של חדש נתיב וגם המרכז, לחקירתו. ראוי לציין את בקצרה המסלול שהוביל להכרה זאת. ראשית, ממפגשים עם משתתפים עד עלתה מהרה של תמונה חלוקה לשתי קטגוריות עיקריות: אלה שהם שהעידו משתמשים רק במרכז לצרכים החומריים שהוא מספק, יום כמעון וכמטבח ציבורי, ואלה כי שהצהירו עבורם משמעות המרכז היא הרבה מעבר לשירותים שהוא על מספק פניו. הקבוצה הראשונה נטתה לראות שלב במרכז חולף, בלתי משמעותי בחייהם, המנותק מעולמם החיצוני, ואילו בעיני הקבוצה השנייה היווה את המרכז הליבה, החלק המשמעותי של ביותר קיומם. בין זו הבחנה משתתפים מוטי־מרכז לבין אחרים, הקשורים יותר לעולם שבחוץ, תאמה משך את מאור השהייה במרכז. ״חדשים״ הביעו פחות מחויבות לחיים מוטי־ מרכז מכפי שהביעו הוותיקים. יתרה מי אצל מזאת, שהיו חדשים והחלו להגיע למרכז בקביעות הורגש שינוי עמדות עקיב שאין לטעות בו. נראה שהללו עברו של תהליך המרת־דעת כדי עד מחויבות מלאה לעולמו של המרכז. כתוצאה מכך, התמקדות בהבחנות ברורות וחדות את פינתה מקומה לבחינת חלק מהמאפיינים את שסימנו המעבר מפנייה אקראית להשתתפות סדירה. במהלך בחינת של טיבו השינוי ותוכן בין היחסים ״חונכים״ ל״טירונים״, התברר שברוב האינטראקציות בץ המשתתפים של קוד שלט התנהגות ועמדות, את שהדגיש החשיבות העליונה של דאגה ועזרה. נושא שצץ זה, והופיע שוב ושוב, נותח כאשר וקושר להיבטים של אחרים מציאות חשף המרכז, מספר הבדלים יסודיים בץ מערכת החליפין המתקיימת במרכז לבין של טיבם יחסי קח־ותן בעולם לו. שמחוצה ההבדלים העיקריים התבטאו בעמדות מנוגדות כלפי חיים תולדות אישיות, כלפי 14

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==