Table of Contents Table of Contents
Next Page  9 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 9 / 54 Previous Page
Page Background

9

שעלו בתהליך ההשתלבותשל הליווי הרוחני, כגון חשדנות ומתח

שהתעוררו בתחילה מול הליווי הרוחני כתוצאה מחשש מהלא

מוכר והלא מוגדר, חשש מפגיעה בטריטוריה מקצועית וכדומה.

שלבים בולטים בתהליך ההשתלבות

4.1

להסכים

בהשתלבות דרש מהצדדים השונים

הראשון

השלב

להיות במרחב מעורפל, הדורש סבלנות והכלה של הלא ידוע,

תוך גישוש אחר נקודות החיבור וההשקה לקיים.

ביוזמה ובעשייה מצד המלווה הרוחני.

מאופיין

השני

השלב

מול מקבל הליווי מדובר על פנייה לקשר ושאלות פתוחות,

המאפשרות ביטוי עצמי, ובמישור המערכתי מדובר על חיפוש

דרכים להשתלבות בתוך וכחלק מהמערכת, תוך שמירה על

גבולות גזרה מקצועיים.

של המלווים

בהכרה בערך ובתרומה

מאופיין

השלישי

השלב

המובלים לשיתוף אוטנטי מצד מקבלי הליווי ולשיתוף פעולה

במערכתבאמצעות

מוכנות להטמעתהליווי

גובר מצד המערכת,

הבניה וחיזוק הרצון לעבודה משותפת בהמשך.

מאפיינים מקדמי השתלבות

4.2

מהראיונות עלו מספר מאפיינים בעבודת המלווים, שבלטו

בהשפעתם על הצלחת ההשתלבות:

ענווה, שוויון וחוסר איום, נוכחות עקבית ועדינה, עשייה ויוזמה,

ויצירת נראות.

. הכרה בערך ובתרומה של הליווי הרוחני

5

בדברי כלהמרואייניםניכרתהכרהבערכושלהליווי ושלהמלווים

מדובר

ברמה המערכתית

הרוחניים ובאיכויות הייחודיות שלהם.

על הכרה בקשרים המשמעותיים שנוצרו בין המלווים לקהל

היעד ולאנשי הצוות האחרים. על אף חשדנות ראשונית נבנה

אמון גובר והולך, מבחינה אישית ומקצועית, במלווה ובליווי מצד

כל הגורמים. ניכר כי המלווים הרוחניים הצליחו באופן משמעותי

להתקבל למערכת. בהמשך לכך, מצד כולם היה רצון מובהק

להמשיך את הפיילוט הלאה ואף להרחיבו למסגרות נוספות

כל מקבלי הליווי דווחו על קשר מאוד

ברמה הפרטנית

בתחום.

משמעותי שנוצר בינם לבין המלווים הרוחניים והביעו הכרה

בייחודיות של ההבנה העמוקה של עולמם הפנימי וקבלתו על

ידי המלווים, בערך הייחודי של המרחב הבטוח לביטוי חופשי,

שהתאפשר באמצעות הקשר, בקבלת נקודת מבט חדשה

ותחושת נורמליזציה בעקבות העבודה הרוחנית ותהליכי

השינוי והריפוי שהם עברו בזכות המפגש עם הליווי הרוחני.

. כיווני התפתחות עתידיים

6

כיווני ההתפתחות העתידיים, שעלו מהמרואיינים, נחלקים

למספר אפיקים: הרחבת החשיפה של הליווי הרוחני למגוון

קהלים מקצועיים, התמחות של מלווים רוחניים בהיבטים

של אוכלוסיות היעד, העשרה מקצועית לאנשי צוות קיימים,

המשכיות הפרויקטים הקיימים ופיתוח התערבויות חדשות

באוכלוסיות יעד נוספות.

. תנאים מקדמי הצלחה

7

מספר תנאים מקדמי הצלחה עלו מהמרואיינים והם: זיהוי צרכים

מערכתיים, פתיחות מצד המערכת, חשיפה והתנסות אישית עם

התחום, ליווי או גיבוי מצד דמות מפתח מוסדית, הדרכה חיצונית

ומקצועית-פנימית המעוגנת בתכנית העבודה, בחירת המלווה

הרוחני המתאים למערכת הייחודית, יצירת השתלבות של

המלווההרוחני כחלקמהצוות, יצירתמבניםלעבודתצוות, הבניית

התפקיד והגדרת גבולותיו, יצירת המשכיות ויציבות במסגרות.