Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 54 Previous Page
Page Background

7

תקציר

רקע ושיטת המחקר

תחום הליווי הרוחני מתפתח ותופס תאוצה בשנים האחרונות

בישראל, ביוזמתה ובתמיכתה של הפדרציה היהודית של ניו-

יורק. יוזמה זו מקדמת את הליווי בטריטוריות הקלאסיות שלו,

כלומר במצבי מחלה מסכנת חיים, אך גם מוליכה אותו למחוזות

חדשים על בסיס ההכרה, כי המרחב הרוחני הוא גורם משמעותי

נבנתה קבוצת

2012

בסיוע בהתמודדויות מגוונות. בינואר

עמיתים לבחינה וללמידת הנושא והרלוונטיות שלו לפעילותה

התגבשה קבוצה

2103

של ג’וינט ישראל-אשלים. במהלך

בין-תחומית ובין-משרדית, שכללה אנשי מקצוע מאשלים

וממשרדי ממשלה, אשר בהתאם לאוכלוסיית היעד של ג’וינט

ישראל-אשלים, הניבה מספר “פרה-פיילוטים”, שפעלו במהלך

). פרויקטים אלו התמקדו בנוער

2015-2014(

השנה האחרונה

בסיכון, במשפחות נפגעי מוות אזרחי פתאומי, בהורים יוצאי

אתיופיה שעברו בילדותם את המסע לארץ דרך סודן, בעובדים

סוציאליים המטפלים בהורים לילדים עם צרכים מיוחדים

ובקבוצה בין-משרדית נוספת. זאת, תוך שימוש בליווי רוחני

פרטני ובקבוצות תמיכה רוחנית, באמצעות מלווים רוחניים

ואנשי מקצועות טיפוליים, שהוכשרו בשפת הליווי הרוחני.

הדוח שלהלן מסכם את ההערכה שליוותה פעילות זו. מחקר

ההערכה התמקד בניסיון להבין את תפיסותיהם הסובייקטיביות

של המשתתפים, ובהתאם לכך נבחרה המתודה האיכותנית

קונסטרוקטיביסטית, המאפשרת התבוננות על נקודות הראות

האישיות. איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיונות עומק

חצי-מובנים, במטרה לנסות ולעמוד על משמעות החוויה של

המרואיינים. כדי להבין את התופעה מהיבטים שונים ומשלימים,

נעשה מאמץ לכלול מספר נקודות מבט: של המלווים הרוחניים

ועו”סים בצמי”ד, שותפי התפקיד שלהם (מנהל מסגרת, מפקח,