Table of Contents Table of Contents
 54 / 54 Previous Page
Information
Show Menu
54 / 54 Previous Page
Page Background

w w w . a s h a l i m . o r g . i l

לפני כעשור החל להתפתח בארץ, בעידודה הנרחב של הפדרציה

היהודית של ניו יורק, תחום הליווי הרוחני בעיקר לתחומי הזקנה, בתי

התקבלה החלטה בג'וינט ישראל-אשלים

2011-

חולים וסוף החיים. ב

ללמוד את הנושא ואת מידת הרלבנטיות שלו גם לאוכלוסיות שלנו -

ילדים, נוער וצעירים בסיכון ובני משפחותיהם.

התהליך החל מקבוצת למידה פנימית באשלים, המשיך בסמינר בין-

משרדי לאנשי מקצוע בכירים במשרדי הבריאות, הרווחה והחינוך,

והגיע לשנת עבודה מרתקת בפיתוח חמישה "פרה פיילוטים" בליווי

רוחני לאוכלוסיות מגוונות.

שנת פיתוח זו לוותה במחקר שהתבצע על ידי ד"ר פנינית רוסו-נצר

ונחום אלחי. במהלך המחקר רואיינו נציגי המשרדים, אנשי המקצוע

בתכניות, המלווים הרוחניים ומקבלי הליווי עצמם. תהליך המחקר

וממצאיו סייעו מאד להמשך הפיתוח ותרמו באופן משמעותי לתובנות

ולמידה להמשך.

בתום שנה זו, זכינו להמשיך בפיתוח של שתי תכניות. האחת בשיתוף

משרד הרווחה בתחום האובדן הפתאומי והשכול והשנייה בשיתוף

משרד החינוך בתחום הייעוץ החינוכי.

התהליך, שהחל בהתרגשות וענין המעורבים בספקנות ותהייה, התגבש

בשנים אלו תוך המשגה, תפיסה מקצועית ועשייה בשטח יחד עם

מחויבות להמשיך ולתת מענים מיטביים והוליסטיים לאוכלוסיות במצבי

מצוקה, משבר וסיכון.

"לא בשמיים היא... ולא מעבר לים... כי קרוב אליך הדבר מאד, בפיך

ובלבבך לעשותו.."( דברים ל').