התעללות בזקנים: התערבות ומניעה

ביבליוגרפיה איזיקוביץ, צ., לבנשטיין, א. וינטרשטיין, (ט. 2005 ) .סקר התעללות והזנחה של זקנים בישראל. המרכז לחקר ולימוד בית הזיקנה, הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. (ש. אלון, 2004 .) כוונת עובדים סוציאליים המטפלים בזקנים להפעיל התערבות או חוקי ת טיפולית במקרי התעללות בזקנים. לשם חיבור קבלת התואר ״דוקטור לפילוסופיה", בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. (ש. אלון, 2006 .) התעללות והזנחה של זקנים - הגדרה בעיני המסתכל? גרונטולוגיה,_ל 1 (2,) 69-55 . זועבי, ( ס. 1994 .) נגד אלימות זקנים במגזר הערבי, י צ י א ו ת או מיתוס". גמר עבודת לקראת תואר ״מוסמך״, בית הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. זועבי, (ס. 2000 .) מאפיינים מבניים ואינטראקציוניים של רשתות התמיכה הבלתי פורמליות של זקנים ערבים בישראל שסובלים מפגיעה. לשם חיבור קבלת ״דוקטור לפילוסופיה", האוניברסיטה העברית, ירושלים. ב. כצמן, וליטווין, (ה. 2002 .) על הגנה זקנים ומניעת אלימות נגדם בהרצליה. מינהל מחקר ותכנון, האגף לפיתוח שירותים, המוסד לביטוח לאומי, ירושלים. 2 ס 2 לבנשטיין, (פ. ורון, א. 1995 .) דו״ח מסכם מחקר גישוש :,א שלב "פגיעה בני ידי על בזקנים משפחה המטפלים בהם". המרכז לחקר ולימוד בית הזיקנה, הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. לבנשטיין, (פ. ורון, א. 1999 ) . דו ח מסכם מתקר גישוש:"פגיעה בני ידי על בזקנים משפתה המטפלים בהם, ב׳״. שלב המרכז לחקר ולימוד בית הזיקנה, הספר לעבודה סוציאלית, אוניברסיטת חיפה. לבנשטיין, (פ. ורון, א. 2000 .) פגיעה בני ידי על בזקנים משפחה מטפלים שכיחות התופעה בארץ, טיפולוגיה של בן ושל הקרבן המשפחה המתעלל ואטיולוגיה של התעללות. חברה ורווחה, (כ׳ 2,) 175 - 192 . (ר. סלפטר, 2003 ) תקציר חוקי גוף על הגנה ורכוש בהתייחס לאוכלוסיי ת גיל הזהב. עיריית יפו. אביב תל (ר. סלפטר, 2002 .) פרצות על הגנה בחוקי זקנים. 7 ?ד 7, ת 60. (ר. סלפטר, 2004 .) פוגע ונפגע לקוי - דמנציה בראי המשפט. דורות, 76. (י. שסטמן, 2001 .) חוק ביטוח סיעוד לאחר שתיים עשרה שנה-בעיות ופתרונות. ביטחון סוציאלי, (60,) 30-8 .

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==