Table of Contents Table of Contents
Next Page פיתוח מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה | תדריך יישומי
Information
Show Menu
Next Page פיתוח מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה | תדריך יישומי

 
פתח דבר
7

מסלולי קריירה ככלי לקידום עובדים במשרות כניסה
9

קידום עובדים במשרות כניסה
11

מתיאוריה לפרקטיקה: מודל ארבעת הצעדים לפיתוח מסלולי קריירה
15

מודל ארבעת הצעדים לבניית מסלולי קריירה
17

צעד ראשון: התנעת תהליך פיתוח מסלולי קריירה
22

שאלון “פעולות מומלצות לשלב ההתנעה”
25

דוגמה לכתב מינוי לחברי צוות המשימה
26

מבנה מומלץ לפגישה ראשונה של צוות המשימה
27

צעד שני: אפיון והגדרת מתווה ארגוני
28

צעד שלישי: בניית מסלולי קריירה במודל 4X4
33

מכוון לבניית מסלול לפי מודל 4X4
39

צעד רביעי: יישום מסלולי קריירה בארגון
41

שאלון “פעולות מומלצות לשלב היישום”
44

סיכום
45

מקורות
46