Table of Contents Table of Contents
Next Page  7 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 7 / 48 Previous Page
Page Background

>>

7

פתח דבר

בשנים האחרונות אפשר לזהות כמה מגמות בשוק העבודה בישראל, כשהבולטות ביניהן:

פריון נמוך, קיטוב בין משרות זוטרות למשרות בכירות, היעדר דרגי ביניים, מחסור בעובדים

בעלי הכשרה מתאימה, קושי של עסקים באיוש משרות זוטרות ובשימור עובדים.

מול אלה, קיימת מגמה של התרחבות התעסוקה והפעילות הכלכלית לאוכלוסיות ולענפים

המתאפיינים בפריון עבודה נמוך. שיעורי התעסוקה אמנם גדלים, אך עם זאת, אותן

אוכלוסיות שבעבר היו מרוחקות משוק העבודה, נכנסו לעבוד בחברות ובענפים שהפריון

בהם נמוך מאוד, השכר נמוך ולרוב אין גם אופק תעסוקתי.

כדי לאפשר שוויון הזדמנויות בתעסוקה לאלה שהשתלבו בשוק העבודה, כדי להבטיח את

שימורם ובמקביל להגביר את אטרקטיביות העבודה בפני אוכלוסיות נוספות, המורחקות

כיום משוק העבודה, התגבשה בג’וינט ישראל-תבת ההכרה, כי יש צורך בפיתוח מסלולי

קריירה לעובדים בתפקידי כניסה. זאת, כתנאי סף לשמירה על יכולתו של הפרט ושל

משפחתו להתפרנס ולחיות בכבוד.

מהלך חשוב זה, המתבצע יחד עם העסקים, טומן בתוכו תועלות רבות לעובדים ולמעסיקים

כאחד: לעובדים - צמיחה אישית ומקצועית, התפתחות מקצועית וגישה למשרות בעלות

פוטנציאל הכנסה גבוה יותר. לעסקים - שיפור האטרקטיביות לגיוס עובדים למשרות

שבהן התחלופה גבוהה, שימור העובדים הקיימים ומיצוי הפוטנציאל המקצועי הגלום

בעובדים, דבר שאף ישפיע על הגדלת הפריון במקום העבודה. ככל שיותר עסקים וענפים

יטיבו לפתח ולהטמיע בקרבם מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה, הדבר יתרום

למשק כולו, הן בהיבט של הגדלת הפריון וצמצום האבטלה המבנית והן בהיבט של הגברת

המוביליות החברתית וצמצום אי השוויון.

ג’וינט ישראל-תבת, המהווה שותפות בין ממשלת ישראל לג’וינט, יחד עם עסקיםשונים, שמו

להם למטרה להוביל פיתוח מודלים לקידום תעסוקתי של אוכלוסיות מגוונות, באמצעות

פיתוח מסלולי קריירה בארגונים נבחרים במשק, שבהם קיים ביקוש לעובדים, אך לרוב

הם נעדרים אופק תעסוקתי.

חוברת זו נסמכת על הידע התיאורטי הנצבר מהעולם לצד הניסיון והידע הייחודי שפותח

בג’וינט ישראל-תבת, לאור פיתוח מסלולי קריירה עם עסקים מובילים במשק.

מנכ”לי ארגונים, מנהלי משאבי אנוש ומנהלי גיוס עובדים ימצאו בחוברת זו מודל עבודה

שיטתי, המתאר שלב אחר שלב את האופן שבו ניתן להתוות מסלולי קריירה בארגונם.

אנשי צוות מתכניות התעסוקה, שפותחו בג’וינט ישראל-תבת, ימצאו בתדריך מצבור ידע

ופרקטיקות לפיתוח מסלולי קריירה בשוק העבודה.

קריאה מועילה,

ד”ר סיגל שלח

מנכ”לית ג’וינט ישראל-תבת

משנה למנכ”ל ג’וינט ישראל