Table of Contents Table of Contents
Next Page  5 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 5 / 48 Previous Page
Page Background

>>

5

ג’וינט ישראל-תבת

ג’וינט ישראל-תבת מקדמת את החוסן הכלכלי-חברתי בישראל ואת שוויון ההזדמנויות

בפעולותיה לשילוב ולקידום מגוון אוכלוסיות בתעסוקה.

תבת היא שותפות בין ג’וינט ישראל לממשלת ישראל, הפועלת בשיתוף רשויות מקומיות,

עמותות ומעסיקים ומקדמת את שילובן וקידומן של אוכלוסיות מגוונות בשוק העבודה

בישראל, באמצעות:

•פיתוח תכניות, מודלים ומדדים חדשניים בתעסוקה.

•הטמעת מענים תעסוקתיים במערך השירותים בישראל ובקרב מעסיקים.

•יצירת מרכז לפיתוח ידע, תפיסות ושיטות יישומיות בתעסוקה ולהפצתן ברבים.

מאות אלפי אנשים בישראל נמצאים מחוץ למעגל העבודה, או מועסקים בשכר נמוך

מתמשך. חרדים, ערבים, אנשים עם מוגבלות, עולים וצעירים נמנים על אלה שעבורם

מפתחים בג’וינט ישראל-תבת תכניות ייעודיות לשילוב, להתמדה ולקידום בתעסוקה.

תכניות אלה מקנות למשתתפים בהן מסוגלות תעסוקתית והכשרה מקצועית, מסייעות

בהשמתם בעבודה ומלוות אותם לאורך הדרך. תכניות התעסוקה מסייעות לאוכלוסיות

היעד להתגבר על חסמים משפחתיים, חברתיים ותרבותיים ולשנות את יחסם לעבודה.

התכניות מתבצעות בשיתוף עם מעסיקים, כדי לשפר את יכולת ההשתכרות וסיכויי

הקידום של המשתתפים.

ג’וינט ישראל-תבת שואפת להשפיע על מיליון איש בישראל לצאת ממעגל העוני באמצעות

שילוב וקידום בעולם התעסוקה.