Table of Contents Table of Contents
Next Page  42 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 42 / 48 Previous Page
Page Background

42

>>

) שילוב עובדים במסלולים

2

) מעקב ובקרה

3

כדי לוודא את שילובם של העובדים במסלולים שפותחו ולהטמיע את המסלולים בארגון

מומלץ לפעול במספר מישורים:

•קביעת יעדים כמותיים לשילוב עובדים בכל אחד מהמסלולים שנבנו.

•יצירת תמריצים למנהלים, כדי לעודד ניוד של עובדים באמצעות המסלולים ולהפחית

התנגדויות אם ישנן.

•קביעת יעדים עבור מנהלים לניוד עובדים באמצעות המסלולים (ובקרה אחר עמידה

ביעדים אלו).

•פיתוח, עדכון או התאמה של נהלים ותהליכי עבודה, כך שיתמכו במסלולי

הקריירה.

•יצירת מנגנונים תומכים, כמו תהליכי הערכת ביצועים ומשוב תקופתיים לעובדים

בתפקידי כניסה. תהליכים אלו יזינו את המהלך, יפתחו הזדמנויות לדיון באפשרויות

הקידום עבור העובדים באמצעות המסלולים וכן יאפשרו בחינת העמידה ביעדי

העובד, המנהל והארגון כתוצאה מהקידום.

•קיום תהליכי מיון (מבחנים, ועדות קבלה, ראיונות) לאיתור ולגיוס מועמדים

למסלולים.

•בניית הכשרות במסלולים השונים והעברתן בפועל.

מעקב ובקרה תקופתיים חיוניים כדי לבחון את תרומתם של מסלולי הקריירה לעובדים

ולארגון. לשם כך מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:

מדדי הצלחה: מספר העובדים לשילוב בכל מסלול.

הגדרת

מדידה:

הגדרת כלי מדידה ודיווח, למשל: תיעוד שיחות הערכה ומשוב.

1 1 .

התאמת מערכות המחשוב והכלים הקיימים לצורך איסוף הנתונים. למשל,

2 2 .

התאמת טופסי הערכת ביצועים.

איסוף נתונים וביצוע מדידה באופן שיטתי באמצעות הכלים שהוגדרו.

3 3 .

מעקב ובקרה:

הגדרת מנגנוני מעקב ובקרה.

1 1 .

ביצוע בקרה אחת לתקופה מוגדרת.

2 2 .