Table of Contents Table of Contents
Next Page  41 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 41 / 48 Previous Page
Page Background

>>

41

צעד רביעי: יישום מסלולי קריירה בארגון

תהליך פיתוח מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה אינו מסתיים בבניית המסלולים.

הצעד הבא והמכריע הוא נקיטת פעולות יזומות, שמטרתן לוודא, כי עובדים אכן מקודמים

ומתפתחים באמצעות מסלולים אלו וכי יעדי הארגון הושגו.

יישום המסלולים בארגון משמעו הפיכתם, בסופו של דבר, לחלק טבעי מהנוף הארגוני.

במציאות כזו, כל עובד המעוניין בכך יוכל למקם ולכוון את עצמו ב”מפת הדרכים”

התעסוקתית, תוך הבנת הדרך שעליו לעבור על מנת להגיע אל היעד הבא.

לשם כך, חשוב להקדיש מחשבה ל”יום שאחרי” ולהגדיר תכנית מובנית, שתכלול צעדים

אופרטיביים לשילוב עובדים במסלולים, השקתם ותקשורם של המסלולים בארגון ויצירת

מנגנוני מעקב ובקרה לבחינת העמידה ביעדים.

תקשור מסלולי הקריירה והעיסוק בהם חשוב לאורך כל המהלך, ולא רק בסיומו. תקשור

נכון, תוך חגיגת “הצלחות קטנות” בדרך, ירתום את השותפים ואת המנהלים בשטח

ויצמצם התנגדויות בהמשך. השקתם וחשיפתם של המסלולים, תחילה בפני המנהלים

ולאחר מכן בפני כלל העובדים, תשדר שקיפות ונכונות מצד הארגון ותאפשר לכל עובד

לבחון, בשיתוף עם הממונה עליו, את אפשרויות התפתחותו בארגון.

תקשור המסלולים משמעו הנגשת המידע על אודותיהם לכלל המנהלים והעובדים, ובפרט

לעובדים בתפקידי כניסה. על אף שעובדים אלו מהווים את קהל היעד המרכזי, לא תמיד

הם חשופים לאפשרויות הקידום בארגון, ולכן יש לוודא כי המידע נגיש להם. כמו כן, יש

לוודא, כי קיימת הבנה באשר לאטרקטיביות המסלול עבורם וכי המסלולים נגישים וזמינים

גם עבור עובדים המעוניינים להגיש מועמדות לתפקידים.

מומלץ לחשוף ולתקשר את המסלולים בערוצים המקובלים בארגון, באמצעות:

•מעמד טקסי וחגיגי, שבו מתארים את המסלולים ומפרטים את תיק המסלול בפני

העובדים.

•פרסום באמצעים פנים-ארגוניים: פורטל הארגוני, עיתון פנימי של הארגון.

•תקשור כחלק מתהליכים ארגוניים, כמו: שיחות הערכת ביצועים ושיחות משוב.

•תקשור כחלק משגרות עבודה, כמו: הדרכות, ישיבות צוות, פגישות עבודה, מפגשי

חניכה, תדריכים וכדומה.

) השקה ותקשור

1

) השקה ותקשור

1

) שילוב עובדים

2

) מעקב ובקרה

3