Table of Contents Table of Contents
Next Page  38 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 38 / 48 Previous Page
Page Background

38

>>

. הכשרה

3

בחינת הצורך בהכשרה לביצוע התפקידים השונים במסלול

עבור כל תפקיד במסלול יש לבחון האם תידרש הכשרה ואם כן, מאיזה

,

)On the Job Training(

סוג: חפיפה, חניכה, הדרכה במהלך העבודה

הכשרה פנימית המועברת על ידי גורם בארגון או הכשרה המועברת

על ידי ספק חיצוני. בהחלטה לגבי אופן ההכשרה מומלץ להתייחס

להיבטים, כמו: סוג התעודה (פורמלית/לא פורמלית), האם הארגון יסייע

במימון ההכשרה והאם ההכשרה תתקיים על חשבון שעות העבודה של

הארגון או על חשבון זמנו של העובד.

לדוגמה: במסלול היזמות בוויצו הוגדרו מספר סוגי הכשרות. ההכשרה

המרכזית היא הכשרה פנימית במרפ”ד (מרכז פדגוגי). הכשרות נוספות

שהוגדרו הן: ליווי של יועץ ארגוני לקבלת כלים ומיומנויות עסקיות,

קבוצת עמיתים, הכשרה חיצונית על ידי מומחה בתחום, הכשרה במוסד

לימודים חיצוני (המעניק תעודה פורמלית). בחלק מההכשרות ניתן סיוע

בעלויות בהתאם לתנאים שהוגדרו. ההכשרות מתקיימות על חשבון

זמנה של המטפלת.

. תגמול

4

כגון: שכר, הוקרה, שיפור בתנאים.

הגדרת ההטבות הנלוות לקידום

לדוגמה: במסלול היזמות בוויצו הוגדר, כי עבור כל שעת הפעלה

בתחום, המטפלת מקבלת שכר מוגדל. כך, ככל שהיא עובדת שעות

רבות יותר כמפעילה, כך שכרה עולה. נקבע, כי המטפלת תוכל לעבוד

גם במעונות אחרים, וכי הארגון יסייע לה לשווק את שירותיה (למשל

באמצעות זימון מפגש עם מנהלות מעון, שבמהלכו כל מטפלת יזמית

מציגה את שירותיה).

אישור המסלולים בפורום צוות המשימה

בתום בניית המסלולים, מתכנסים כל צוותי העבודה בפורום הרחב של צוות המשימה לשם

הצגת המסלולים ואישורם לקראת השלב הרביעי בתהליך - יישומם בפועל בארגון.

לסיכום

הטבלה הבאה מסכמת את שלב בניית מסלולי הקריירה.

צעד

מי?

(הרכב

הצוות)

מה?

(משימות לביצוע)

איך?

(כלי

עבודה)

תוצר

בנייה

צוותי

העבודה

בניית כל מסלול על פי התחנות

והרכיבים של כל תחנה.

אין לוותר על אף אחד מהרכיבים.

אישור תיקי המסלול בפני צוות המשימה.

מודל

4

X

4

תיקי

מסלולים

.4

X

4

בעמודים הבאים תמצאו תבנית לבניית מסלולים לפי מודל