Table of Contents Table of Contents
Next Page  3 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 3 / 48 Previous Page
Page Background

>>

3

תוכן העניינים

7 פתח דבר 9 מסלולי קריירה ככלי לקידום עובדים במשרות כניסה 11 קידום עובדים במשרות כניסה 15 מתיאוריה לפרקטיקה: מודל ארבעת הצעדים לפיתוח מסלולי קריירה 17 מודל ארבעת הצעדים לבניית מסלולי קריירה 22 צעד ראשון: התנעת תהליך פיתוח מסלולי קריירה 25 שאלון “פעולות מומלצות לשלב ההתנעה” 26 דוגמה לכתב מינוי לחברי צוות המשימה 27 מבנה מומלץ לפגישה ראשונה של צוות המשימה 28 צעד שני: אפיון והגדרת מתווה ארגוני 33 4 X 4 צעד שלישי: בניית מסלולי קריירה במודל 39 4 X 4 מכוון לבניית מסלול לפי מודל 41 צעד רביעי: יישום מסלולי קריירה בארגון 44 שאלון “פעולות מומלצות לשלב היישום” 45 סיכום 46 מקורות