Table of Contents Table of Contents
Next Page  12 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 12 / 48 Previous Page
Page Background

12

>>

שותפות עם מעסיקים

(לקוח דואלי), המנחה את פעילותה, רואה לנגד

dual client

תבת, כחלק מעיקרון ה-

עיניה הן את צורכי הפרט (משתתפי התכניות) והן את צורכי המעסיקים. פיתוח מסלולי

קריירה הוא דוגמה לשותפות עם המגזר העסקי בהתאמתם של מודלים ושיטות עבודה

לצרכים המשתנים של שוק העבודה.

מסלולי קריירה

רציונל

בישראל הולכת וגדלה תופעת העובדים העניים. לצד העלייה בשיעור ההשתתפות בשוק

) מרבית המשרות הפנויות הן

2012 ,

העבודה, עולה גם מספר העובדים העניים (בנק ישראל

) מוצעות בשכר

70%-

), כאשר רוב המשרות הפנויות (כ

60%-

לעובדים בלתי מקצועיים (כ

). קיימות משרות רבות במשק שקשה לאיישן. אחד ההסברים לכך

2014 ,

נמוך (אורנשטיין

הוא היעדר אופק קידום, אשר מפחית את מידת האטרקטיביות של משרות אלה בעיני

מחפשי עבודה. הנחת היסוד היא, שפיתוח מסלולי קריירה, אשר יביאו להתמקצעות

בענפים אלו, יענה על צורך כפול: מצד אחד, של העובדים המחפשים אופק התפתחותי,

הכולל שיפור בשכר ויציבות רבה יותר, ומצד אחר, של המעסיקים, המעוניינים בצמצום

תחלופת העובדים. מכאן, שפיתוח מסלולי קיירה משפיע לא רק על המעסיק היחיד, אלא

3

על המשק כולו.

היתרונות לעובד ולמעסיק

מסלולי קריירה לעובדים בתפקידי כניסה משרתים, כאמור, מעסיקים ועובדים

כאחד. הם מסייעים בהעלאת האטרקטיביות של משרות כניסה בארגון, מעודדים

עובדים להתמיד בעבודה ובכך מצמצמים את תחלופתם. בנוסף לכך, הם מאפשרים

לעובדים הזדמנות לתכנון קריירה, להתמקצעות ולקידום לאורך זמן.

). ירושלים:

2015( .

. להרחבה נוספת בנושא ראו תדריך סולמות קריירה: מסולם קלאסי לסולם רב-ממדי

3

ג’וינט ישראל-תבת.