Table of Contents Table of Contents
Next Page  11 / 48 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 11 / 48 Previous Page
Page Background

>>

11

קידום עובדים במשרות כניסה

ג’וינט ישראל-תבת פועלת לפיתוח מודלים וכלים אשר יסייעו ליציאה ממעגל העוני

על ידי שילוב וקידום בתעסוקה. כחלק מהגשמת חזון זה, מפעילה תבת, מאז שנת

אשר אחד מרכיביה הוא פיתוח מסלולי קריירה.

1

, תכנית קידום ייחודית,

2012

תפיסה רב-ממדית של קידום

ומטרתה להביא

2

תכנית קידום ממוקדת בעובדים המועסקים בשכר נמוך מתמשך,

:

ארבעה ממדים

לקידומם התעסוקתי על פני

הרחבת היקף המשרה, עלייה בשכר, שיפור בתנאים הסוציאליים.

1 1 .

שיפור כלכלי:

מעבר לתפקיד מקצועי יותר, הרחבת תחומי האחריות.

2 2 .

שיפור מקצועי:

מעבר לעבודה עם אופק תעסוקתי, מעבר להעסקה ישירה

3 3 .

שיפור בתנאי ההעסקה:

ולשעות עבודה נוחות יותר.

גידול בשביעות הרצון של העובד מניצול הכישורים האישיים

4 4 .

שיפור סובייקטיבי:

שלו, מיחסי העבודה, מהשכר, מאפיקי קידום, מתנאי ההעסקה ומשיפור הביטחון

התעסוקתי.

פיתוח מסלולי קריירה מהווה רכיב אחד ממגוון רחב של רכיבים, המוצעים למשתתפי

תכנית קידום.

. מידע נוסף על תכנית קידום של ג’וינט ישראל, תבת, ניתן למצוא ב:קידום בתעסוקה: תדריך ההפעלה.

1

). ג’וינט ישראל-תבת.

2015(

. עוני מתמשך מוגדר כאשר הן ההכנסה והן הצריכה נמצאות מתחת לקו העוני (מה שמשקף עוני שאינו

2

.2014

דו”ח ממדי העוני והפערים החברתיים לשנת

זמני). מתוך: המוסד לביטוח לאומי,