זיהוי התעללות והזנחה של זקנים | שרה אלון

מקורות ∫ †חיפה Æ התעללות†והזנחה†של†זקנים†בישראל †Æ®≤∞∞µ©†Æ †ט ¨ †ווינטרשטין Æ †א ¨ †לבנשטיין ¨Æ †צ ¨ß איזיקוביץ Æ †אוניברסיטת†חיפה ¨ †הפקולטה†לרווחה†ובריאות ¨ המרכז†לחקר†הזקנה כוונת†עובדים†סוציאליים†המטפלים†בזקנים†להפעיל†התערבות†חוקית†או†טיפולית †Æ®≤∞∞¥©†Æ †ש ¨ אלון Æ †אוניברסיטת†חיפה ∫ †חיפה ¨¢ דוקטור†לפילוסופיה ¢† †חיבור†לשם†קבלת Æ במקרי†התעללות†בזקנים ß לג †¨ גרונטולוגיה †ø †הגדרה†בעיני†המסתכל ≠† †התעללות†והזנחה†של†זקנים Æ®ß †א ≤∞∞∂©†Æ †ש ¨ אלון Ƶµ≠∂π†¨®≤© †תכנית†להכשרת†סגל†בכיר†במסגרות†לטיפול†ממושך†למניעת†טיפול†לקוי Æ®ß †ב ≤∞∞∂†©†Æ †ש ¨ אלון Æ∏±≠𥆨®±©† ß †לד ¨ גרונטולוגיה †Æ והתעללות†בזקנים ¨ גרונטולוגיה †Æ †חוקיים†ומעשיים ¨ †היבטים†עיוניים ≠† †על†הזנחה†של†זקנים Æ®≤∞∞π©†Æ †י ¨ †ודורון Æ †ש ¨ אלון Æ∂π≠𱆨®± ©†ß לו חברתיים†להתעמרות†בקשישים†במוסדות†לטיפול†ממושך ≠ †גורמים†פסיכו Æ®≤∞∞π©†Æ †מ ¨ בן†נתן Æ∏±≠±∞∑†¨®≤≠≥©† ß †לו ¨ גרונטולוגיה †Æ בישראל †נוהל†טיפול ∫ †בנושא ¨±πƱ±Æ∞≥† †מיום ≤≤Ø∞≥† †מספר ¨ †משרד†הבריאות ≠† חוזר†המנהל†הכללי Æ בזקנים†נפגעי†התעמרות †מינוי†ועדות ∫ †בנושא ¨±πƱ±Æ∞≥†† †מיום ≤∂Ø∞≥† †מספר ¨ †משרד†הבריאות ≠† חוזר†המנהל†הכללי Æ †ניצול†מיני†והזנחה†של†קטינים†וחסרי†ישע ¨ קבועות†לנושא†אלימות†במשפחה Ʊπ∂∂†≠† ו ¢ †תשכ ¨ חוק†ההגנה†על†חוסים Ʊπ∂≤†≠† ב ¢ †התשכ ¨ חוק†הכשרות†המשפטית†והאפוטרופסות Ʊπ∏π†≠† ן ¢ †התש ¨ †פגיעה†בחסרי†ישע ¨≤∂† †תיקון ¨ חוק†העונשין Ʊππ±†≠† א ¢ †התשנ ¨ חוק†למניעת†אלימות†במשפחה Æ≤∞∞±†≠† א ¢ †התשס ¨ חוק†למניעת†הטרדה†מאיימת †איתור†התעללות ≠ ח†מחקר ¢ דו †Æ®≤∞±∞©†Æ †ג ¨ †ופרידמן ¨Æ †ר ¨ †גאגין ¨Æ †ד ¨ †פרלוצקי ¨Æ †ש ¨ †הלוי†לוין ¨Æ †מ ¨ כהן †הפקולטה†למדעי†הרווחה Æ †פיתוח†כלי†סינון†לשימוש†בקהילה†ובבתי†חולים ∫ בקרב†קשישים Æ וינט†ישראל†אשל ß †וג ¨ †אוניברסיטת†חיפה ¨ והבריאות †משרד ¨ †אשל ∫ †ירושלים Æ †מדריך†למטפלים ¨ †החלת†חוקים ≠† הגנה†על†זקנים †Æ®±ππµ©†Æ צ Æ †ב ¨ כרם Æ †השירות†לזקן ¨ הרווחה †פגיעה†בקשישים†על†ידי†בני†משפחה†מטפלים†שכיחות†התופעה Æ®≤∞∞∞©†Æ †פ ¨ †ורון Æ †א ¨ לבנשטיין חברה †Æ †טיפולוגיה†של†הקרבן†ושל†בן†המשפחה†המתעלל†ואטיולוגיה†של†התעללות ¨ בארץ Ʊπ≤≠±∑µ†¨ ®≤©†ß †כ ¨ ורווחה WHO (2002). Missing Voices, Views of Older Persons on Elder Abuse . Geneva: World Health Organization ¥≥ ן† זיהוי†התעללות†והזנחה†של†זקנים†מדריך†למטפל†

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==