מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

הקדמה הסקר המשמעות של נתוני זוהי ≠† ¢ להתעללות בישראל המתגורר בקהילה הוא קרבן חמישי כל זקן ¢ Æ®≤∞∞µ†¨ ווינטרשטיין †לבנשטיין ¨ איזיקוביץ ©† בנושא התעללות בזקנים בישראל והזנחתם הארצי . להדחיק אותה אפשר להתעלם ממנה או תופעת ההתעללות וההזנחה היא תופעה חברתית שאי Æ †ואף מסכנות את חייו ¨ הקרבן הפיזית והנפשית של הזקן הזנחה פוגעות בבריאותו או / התעללות ו †רק†אחוז Æ ההזנחה או Ø ההתעללות†ו נפגעי הזקנים מקשה†על†איתור שתיקה של עבה מסך Æ ולהגנה מקצועי מצבם וזוכים לסיוע †מוכרים ברשויות עקב ¨ מהזקנים מזוהים†כקרבנות מזערי מאחורי מתרחשות ההזנחה או / ו ההתעללות †גם ¨ במשפחה האלימות צורות לשאר בדומה ומילדים מנשים †בשונה Æ עיקרי מטפל או משפחה בן רוב פי על הוא הפוגע Æ סגורות דלתיים מערכת הבריאות ממלאים עובדי †לכן Æ הציבור †זקנים חשופים פחות לעין ¨ הסובלים מאלימות המדינה אזרחי †הם פוגשים את כל Æ הזנחה או / התעללות ו נפגעי באיתור ומרכזי חשוב תפקיד ולזהות †לשאול ¨ יש להם האפשרות לראות כן †ועל ¨ החיים ותושביה בהזדמנויות שונות במהלך ראשוני סוציאלי - פסיכו וטיפול רפואי †לספק להם טיפול ¨ מועד המטופלים בעוד נפגעים מקרב . הטיפול ולהבטיח את רצף ההתעללות בבעיית בטיפול ראשון צעד מהווה †הוא Æ קריטי שלב הוא והזיהוי האיתור שלב ° תיפסק הפגיעה לא †ובלעדיה ¨ התערבות תיתכן לא והזיהוי האיתור †ללא Æ וההזנחה שנת מאז מפעילה †והיא ¨ בנושא בטיפול חלוצה הייתה ירושלים המחוזית הבריאות לשכת ®¢ הוועדה המחוזית ¢† להלן ©† באלימות במשפחה ולמניעתה את†הוועדה המחוזית לטיפול ±ππ∑ של†מקרי הגברת האיתור רבות ומגוונות שמטרתן תכניות מניעה המחוזית הפעילה הוועדה . †זיהויה ומניעתה ≠† †נגד נשים ונגד זקנים ¨ †אלימות נגד ילדים ≠† צורותיה כל אלימות†במשפחה על בהפעלת תכניות במסגרות השנים במהלך הצטברו אשר והניסיון הידע מרוכזים בחוברת זו †המדריך†נכתב Æ ומניעתן זקנים של בהזנחה או Ø ו בהתעללות טיפול בנושא במחוז הבריאות בגיבוש והדרכה †סיוע ¨ מקצועי חומר לקבל בבקשה שונים בריאות צוותי של פניות בעקבות . למניעת†התופעה ולפעול בזקנים התעללות מקרי ולזהות לאתר במטרה הכשרה תכניות הזנחתם או / מניעת התעללות בזקנים ו נושא במערכת הבריאות של †הטמעה ∫ מטרת המדריך . ארגונית ≠ הפעלת הוועדה התוך והצגת דרכי †המעוניינים ¨ הבריאות המטפלים בזקנים שירותי צוותי †החוברת מיועדת לכל ∫ אוכלוסיית היעד מיועדת החוברת לחברי כן †כמו Æ כיצד להתמודד עם הנושא הארגון את עובדי ולהכשיר להדריך הבריאות בקהילה †לשירותי ¨ האשפוז †לשירותי ¨ בהם הוועדה למניעת התעללות בזקנים ולטיפול . ממושך ולמסגרות לטיפול המושגים †תחילה תוצגנה הגדרות של Æ שלבים תהליכיים פי †החוברת ערוכה על ∫ מבנה המדריך Æ ממושך ובמוסדות לטיפול †בקהילה ¨ †היקפן†ומאפייניהן ¨ סוגיהן †ויפורטו ¨¢ הזנחה ¢ †ו ¢ התעללות ¢ ¨ הפעלת ועדה קבועה העוסקת בנושא במערכת הבריאות †דרכי ¨ התמודדות דרכי יוצגו בהמשך או / ו להתעללות החשופים זקנים ולזהות לאתר †דרכים ¨ לצוותים הכשרה לתכניות המלצות . בהם הראשוני להזנחה והטיפול אחת ממסגרות שירותי לכל פרק נפרד ≠ הבריאות השונים הוקדש תת שירותי בין השוני בשל ¨ †בנוסף Æ החולים וקופות החולים †בתי ® בתי†אבות ©† †מסגרות†לאשפוז†ממושך ∫ †כגון ¨ הבריאות הנושא בהטמעת ולסייע ההכשרה בתהליך עזר לשמש כלי יכולים אשר נספחים מצורפים . צוות העובדים בארגון בקרב לכל מאפשר העניינים †תוכן Æ בתהליך נקודת זמן מעשיות בכל פעולה דרכי החוברת מציגה . לו הפרק הרלוונטי בחירה של קורא †הנערים†ראויים†לפאר†בזכות ≠†¢ †והדר†זקנים†שיבה ¨ תפארת†בחורים†כוחם ¢ †דהיינו†חכמתם†הרבה ¨¢ שיבתם ¢† †הזקנים†ראויים†להדר†ולכבוד†בזכות Æ כוחם ®¢ המקרא † דעת ¢ † ¨ †פירוש ≠† †כט ¨ כ † משלי © †Æ שרכשו†עם†השנים

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==