מניעת התעללות בזקנים והזנחתם | דינה אלגרבלי

פתח†דבר מניעת†התעללות†והזנחה†של†זקנים†עמדה†על†סדר†יומם†של†אנשי†מקצוע†המטפלים†בזקנים †העיסוק Æ †אך†היקף†התופעה†לא†היה†ידוע†וההתייחסות†אליה†הייתה†מצומצמת ¨ במשך†שנים †פגיעה†בחסרי†ישע ¨ בבעיה†החל†כבר†בשנות†התשעים†בעקבות†החקיקה†של†חוק†העונשין Ʊππ≤† †וחוק†יסוד†כבוד†האדם†וחירותו†משנת ±ππ±≠ †החוק†למניעת†אלימות†במשפחה†מ ¨±π∏π≠ ב משרדית†לבחינת†הצרכים†בתחום ≠ נקודת†המפנה†הגדולה†נוצרה†עם†הקמת†הוועדה†הבין †בכלל†זה†ביצוע ¨ †שמסקנותיה†היוו†בסיס†לתכנית†עבודה†במישור†הלאומי ≤∞∞≤≠≤∞∞±† בשנים †פורסמו†ממצאי†הסקר†הארצי†על†התעללות ≤∞∞µ† †במהלך Æ סקר†ארצי†על†מימדי†התופעה †אשל†והמוסד†לביטוח†לאומי†וגילו ¨ והזנחה†של†זקנים†בישראל†שנערך†על†ידי†אוניברסיטת†חיפה †מכלל†הזקנים†דיווח†כי†נחשפו†לסוג†אחד†או†יותר†של†התעללות†בשנה†שקדמה ±∏Æ¥•† כי Æ לביצוע†הסקר ¨ †פרסם†משרד†הבריאות†נהלים†המסדירים†טיפול†אנשי†המקצוע†בנפגעי†אלימות ≤∞∞≥† בשנת †הנהלים†מטילים†חובה†על†הנהלת†הארגונים†בתחום†הבריאות†להקים†ועדה Æ התעללות†והזנחה †ממצאי†הסקר Æ †הזיהוי†והדיווח†על†התעללות†והזנחה ¨ קבועה†אשר†תפעל†להגברת†האיתור †העלו†את†הנושא†לסדר†היום†המקצועי†והטילו†על†אנשי†המקצוע†אחריות ¨ והנהלים†שפורסמו †אנשי†מקצוע†באשל†ומשרד†הבריאות Æ לפתח†וליצור†כלים†להתמודד†עם†מימדי†התופעה†וגילוייה ® †הסיעוד†הרפואה ¨ מתחום†העבודה†הסוציאלית ©† פיתחו†תכניות†להכשרה†המיועדות†לחברי†הועדה Æ אשר†נועדו†לסייע†ברכישת†ידע†ומיומנויות†להטמעת†הנהלים †שנכתבה†על†ידי ¢ נוהל†לאיתור†זיהוי†ודיווח†על†התעללות†בזקנים†במערכת†הבריאות ¢† החוברת †נותנת†בידי†אנשי†המקצוע†כלים†להטמעת†הנוהל†לאיתור†גילויי†התעללות†והזנחה ¨ דינה†אלגרבלי ¨ †למידע†הזה†חשיבות†מרובה†בהתחשב†בכך†שלמרות†היקפה†המדאיג†של†הבעיה Æ של†זקנים †זוהי†חוברת†נוספת††בסדרה†של†פרסומים†שהופקו†על†ידי†אשל Æ עדיין†קיימים†קשיים†בחשיפתה †אשל ¨ †והיא†מבטאת†את†המאמץ†הגדול†של†משרד†הבריאות ¨ והעוסקים†בנושא†מהיבטים†שונים †להתמודד†באומץ ≠† †ברשויות†המקומיות†וארגונים†אחרים ¨ ושותפים†נוספים†במשרדי†הממשלה Æ ובמקצועיות†עם†תופעה†שחובה†עלינו†לצמצם†ככל†הניתן†את†היקפה†ומימדיה †יצחק†בריק ß פרופ ל†אשל ¢ מנכ

RkJQdWJsaXNoZXIy NjcyMg==